• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Liên kết website

Lượt truy cập

Phòng Dân tộc

PHÒNG DÂN TỘC

(ĐT: 0.613.699778 - Email: pdt-tp@dongnai.gov.vn)

 

            I. chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Phòng Dân tộc huyện Tân Phú (sau đây gọi tắc là Phòng Dân tộc) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

  2. Chủ trì xây dựng và trình UBND huyện:

  a. Dự thảo các quyết định và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện về công tác dân tộc.

  b. Dự thảo kế hoạch 5 năm và hàng năm, chính sách, chương trình, đề án, dự án quan trọng về công tác dân tộc; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Phòng Dân tộc.

  3. Hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước và của Ban Dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  4. Thường trực giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án theo dõi tổng hợp, việc thực hiện các chương trình dự án trên địa bàn huyện, tham mưu đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết về công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

  5. Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế, xã hội – xã hội đạc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

  6. Giúp UBND huyện tổ chức đón tiếp, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật. Định kỳ tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý công tác dân tộc đối với UBND cấp xã và cán bộ công chức phụ trách công tác dân tộc.

  8. Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Pháp luật; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật.

  9. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn và nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện.

  10. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

           11. Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.​ 

           II. Thông tin về Lãnh đạo:  

           1. Trưởng phòng:

      
        - Họ và tên: Lương Như Phong
        - Sinh năm: 

     
         

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​