• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Liên kết website

Lượt truy cập

Phòng Tài Nguyên - Môi trường

 PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường.

Trình UBND cấp huyện quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được xét duyệt.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện; Công bố và quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện;

Thẩm định, trình UBND cấp huyện xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã, thị trấn; Kiểm tra việc thực hiện sau khi được xét duyệt;

Trình UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện;

Quản lý và theo dõi sự biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu về đất đai bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tổ chức và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai; kê khai, đăng ký đất đai; lập và quản lý hồ sơ địa chính; xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường; tham gia phòng chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự cố môi trường, hậu quả thiên tai.

Lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; thu thập, quản lý, lưu trữ tư liệu về tài nguyên và môi trường.

Hướng dẫn, chỉ đạo việc kê khai, đăng ký, lập sổ bộ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại các thị trấn; cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà; tham gia định giá nhà; thẩm định và trình UBND cấp huyện xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật. Giúp UBND cấp huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. Tham mưu giúp UBND cấp huyện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Báo cáo định kỳ hàng tháng, 06 tháng, 01 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường;

Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ địa chính xã, thị trấn. Tham gia với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường và cán bộ địa chính xã, thị trấn.

2. Thông tin lãnh đạo:


a. Phó trưởng phòng:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Đồng

- Năm sinh: 


.b. Phó trưởng phòng:

- Họ và tên: Trần Cao Trí Hóa

- Năm sinh: ​

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​