• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) - Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024). - Chào mừng Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1945 - 30/4/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính quý I năm 2024

Trong quý 1/204, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Tân Phú (Đoàn Kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính quý I/2024 đối với tất cả các nội dung theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 19/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện tại UBND các xã: Phú Sơn, Phú Xuân, Phú Bình, Thanh Sơn;

Qua kiểm tra các nội dung đối với UBND các xã đã đạt được một số kết quả nhất định cụ thể:

- Về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: các xã đã ban hành các kế hoạch, quyết định liên quan đến công tác cải cách hành chính đầy đủ, đảm bảo thời gian; đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính với Trưởng ban là Chủ tịch UBND xã, có quy chế hoạt động; công tác tự kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ đã được triển khai thực hiện; việc chỉ đạo tuyên truyền cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả có nhiều chuyển biến tích cực, đã bố trí máy tính để người dân tra cứu, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, có tài liệu hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (băng rôn, tờ xếp, áp phích...).

- Công tác cải cách thể chế: các xã cơ bản đã ban hành đầy đủ các kế hoạch liên quan đến công tác cải cách thể chế, chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đã triển khai công tác chứng thực bản sao điện tử.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, dịch vụ công trực tuyến tại các xã đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; đã kiện toàn nhân sự tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, ban hành quy chế hoạt động đầy đủ với Trưởng Bộ phận là lãnh đạo UBND xã; thực hiện niêm yết bộ thủ tục hành chính và hồ sơ mẫu bằng mã QR thuận tiện cho người dân tra cứu, sử dụng.

- Công tác cải cách tài chính công: các xã đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; phân bổ dự toán thu, chỉ hợp lý theo quy định; đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, đăng ký tài khoản chuyên thu theo yêu cầu.

- Công tác cải cách chế độ công vụ, cải cách tổ chức bộ máy: các xã đã trình UBND huyện đề án vị trí việc làm và được phê duyệt; thực hiện quản lý cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo theo nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định; Đoàn Kiểm tra đã đề nghị UBND xã tiếp tục phát huy các mặt tích cực trong công tác cải cách chế độ công vụ, cải tổ chức bộ máy, kịp thời có biện pháp xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số: nhìn chung các xã đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính ngày càng hiệu quả, việc thay đổi hình thức niêm yết thủ tục hành chính từ các hình thức truyền thống sang niêm yết bằng mã QR, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công thông qua màn hình điện tử hoặc cung cấp mật khẩu wifi miễn phí cho người dân bằng mã QR tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đã tạo ra nhiều thuận lợi trong quá trình trao đổi, thực hiện dịch vụ công, góp phần nâng cao tỷ lệ hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Qua kiểm tra, cán bộ, công chức tại các xã đã sử dụng và trao đổi văn bản điện tử thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành, lãnh đạo UBND xã đã sử dụng chữ ký số đề kỷ, phát hành văn bản điện tử.

cchvc1_800_13052024063734.jpg
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính huyện làm việc tại xã Phú Sơn

Bên cạnh nhữn kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của các xã vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như sau:

- Công tác tự kiểm tra cải cách hành chính, công vụ tại UBND các xã tuy đã được thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao, sau khi Đoản Kiểm tra của huyện rà soát, kiểm tra thì vẫn còn nhiều hạn chế mà Tổ Kiểm tra của xã chưa phát hiện.

- Việc phản ánh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính còn chậm, gây ra công việc trễ hạn, có lúc ảnh hưởng đến thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

- Máy tính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã để người dân tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính tuy đã được bố trí tuy nhiên cấu hình máy chưa cao hoặc chưa có máy in, máy scan hỗ trợ thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chưa bố trí nhân sự hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Thông báo số 266/TB-UBND ngày 02/4/2024.

- Công tác rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục hành chính nội bộ, đề xuất thủ tục hành chính nội bộ, đề xuất tái cấu trúc quy trình dịch vụ công chưa thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra.

- Công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu (dưới 80%), khối lượng hồ sơ số hóa chưa đạt nhiều, chủ yếu do chưa ký số và chưa số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Việc thực hiện thay đổi mật khẩu tài khoản trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 415/UBND-VX ngày 06/02/2024 chưa được thực hiện nghiêm, nhiều tài khoản còn sử dụng mật khẩu mặc định để đăng nhập.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đề nghị các xã và đề xuất UBND huyện chỉ đạo một số nội dung tiếp tục thực hiện trong công tác cải cách hành chính như sau:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện các quyết định, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính nhất là các văn bản chỉ đạo khắc phục tồn tại hạn chế, triển khai nhiệm vụ năm 2024 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương; duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cấp xã hiệu quả, đảm bảo theo quy chế đã ban hành.

- Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ (nhất là việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp của cản bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) đảm bảo hiệu quả, phát hiện các hạn chế để kịp thời xử lý, không tổ chức tự kiểm tra qua loa, hình thức nhằm đạt chỉ tiêu đề ra.

- Nghiên cứu, đăng ký sáng kiến trong công tác cải cách hành chính đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện (sáng kiến phải có tỉnh khả thi, sáng tạo, đem lại lợi ích cao, nhất là các giải pháp tăng cường số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, sự hài lòng của người dân....).

- Tiếp tục phát huy các điểm mạnh trong cải cách hành chính, duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn (trên 98%), giải quyết dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình (trên 50%) và có các biện pháp tăng cường số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo đến cuối năm đạt tối thiểu 80%. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc gửi “thư xin lỗi" khi xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn, khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo cán bộ, công chức kịp thời xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chỉnh của tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; đảm bảo 100% hồ sơ được nhập trên Hệ thống và không để xảy ra tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính đã trả kết quả thực tế nhưng không thao tác hoàn thành trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; tuyệt đối không thao tác hoàn thành hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh khi chưa có kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ hành chính (tối thiểu 10%), thủ tục hành chính nội bộ (100%), dịch vụ công trực tuyến; đề xuất tái cấu trúc quy trình thực hiện dịch vụ công; thực hiện đảm bảo 100% thủ tục hành chính nội bộ được đề xuất công bố, công khai.

- Chỉ đạo 100% cán bộ, công chức tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyển và thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân khi có nhu cầu thông qua tài khoản dịch vụ công để nâng cao tính tiên phong, đi đầu của cán bộ, công chức trong việc sử dụng, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến.

- Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, khẩn trương sắp xếp và bố trí nhân sự luân phiên hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính; rà soát, trang bị đầy đủ bộ máy tính để người dân tra cứu, sử dụng dịch vục công thuận tiện; thực hiện thay đổi mật khẩu tài khoản trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 415/UBND-VX ngày 06/02/2024, hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2024.

- Yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở đảm bảo đúng thời gian, nội dung, quy định và chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1014/UBND-NC ngày 02/4/2024.

- Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất trong công tác cải cách hành chính theo hướng dẫn, yêu cầu của UBND huyện, phòng Nội vụ và các cơ quan chuyên môn phụ trách công tác cải cách hành chính.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức, tiếp cận nhu cầu khai thác thông tin của người dân hiện nay như: bố trí màn hình tivi tại Bộ phận một cửa cấp xã, thiết kế các video clip tuyên truyền cải cách hành chính, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến để trình chiếu cho người dân tham khảo trong lúc chờ đợi thực hiện thủ tục hành chính, phát huy các hình thức tuyên truyền qua fanpage, website, các trang mạng xã hội... do địa phương quản lý.

Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang