• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Dù Ai Đi Ngược Về Xuôi - Nhớ Ngày Giỗ Tổ Mùng Mười Tháng Ba - Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) - Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024). - Chào mừng Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1945 - 30/4/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 1/2024 trên địa bàn huyện Tân Phú

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2024, ngay từ đầu năm UBND huyện đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung của kế hoạch, các văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác cải cách hành chính. Qua đó, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 1/2024 của huyện đã đạt được một số kết quả cụ thể:
- Về công tác chỉ đạo điều hành: UBND huyện đã ban hành các kế hoạch năm 2024 thực hiện các nội dung về cải cách hành chính; kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; thông tin tuyên truyền cải cách hành chính; kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính…
Về công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính: Tổ kiểm tra công vụ huyện đã kiểm tra 14/36 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra đã hướng dẫn, chấn chỉnh khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế trong chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh công tác thực thi công vụ, cháp hành kỷ luật kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện.
- Về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính: đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền csc văn bản của Chính phủ, tỉnh về công tác cải cách hành chính; các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh, dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử huyện cung cấp kịp thời các văn bản chỉ đạo, tin bài, nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, cung cấp mã QR hồ sơ mẫu, video clip hướng dẫn đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ công tỉnh.
- Công tác cải cách thể chế: đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc xây dựng, kiểm tra xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật; trong quý 1 đã rà soát 37 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, qua rà soát chưa phát hiện vấn đề cần xử lý; ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 29 trường hợp trong lĩnh vực đất đai, giao thông đường bộ, an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế.
Công tác cải cách thủ tục hành chính: đã tổ chức niêm yết công khai các Bộ thủ tục hành chính, bộ hồ sơ mẫu tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; chỉ đạo việc rà soát kiên toàn nhân sự làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.
+ Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý 1/2024, cụ thể: cấp huyện đã giải quyết đúng hạn 99.7% (4.859/4.873 hồ sơ), cấp xã 98,79% (5.816/5.888 hồ sơ), kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp huyện 93,98% (3.747/3.987 hồ sơ), cấp xã 81,35% (1.147/1.410 hồ sơ).
+ Kết quả số hóa: cấp huyện đã thực hiện số hoá 243/4.404 hồ sơ, đạt 5,52%; số hoá chưa đạt là 2.941/4.404 hồ sơ chiếm tỷ lệ 66,78%; chưa số hoá là 1.220/4.404 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 27,7%; cấp xã: Đã thực hiện số hoá 962/2.348 hồ sơ, đạt 40,97%; số hoá chưa đạt là 353/2.348 hồ sơ chiếm tỷ lệ 15,03%; chưa số hoá là 1.033/2.348 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 43,99%.
+ Kết quả tiếp nhận trên Hệ thống Tổng đài dịch vụ công 1022 của tỉnh 14 phản ánh kiến nghị; trong đó, 09 phản ánh kiến nghị đã xử lý đúng hạn, 05 phản ánh kiến nghị đang xử lý trong hạn.
- Công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước: có 10/12 cơ quan chuyên môn đã ban hành quy chế hoạt động, 02/12 cơ quan đang thực hiện theo quy chế cũ gồm: Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện quy chế ban hành năm 2008 và Thanh tra huyện ban hành năm 2016 do chưa có văn bản hướng dẫn của cấp trên; 06/06 đơn vị sự nghiệp công lập đã ban hành quy chế hoạt động; Thực hiện đúng quy định về cấp phó tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện. UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện đến năm 2025; kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời, chỉ đạo UBND các xã: Phú Sơn, Phú Trung, Phú Lập, Núi Tượng, Nam Cát Tiên rà soát lập danh sách cử tri trên địa bàn phục vụ công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Thực hiện phân bổ biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện năm 2024 và ban hành văn bản giao biên chế ngành Giáo dục năm học 2023 - 2024. Thực hiện theo quy định đối với các trường hợp thuộc Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Công bố kết quả đánh giá chính quyền cơ sở năm 2023…
- Công tác cải cách chế độ công vụ: đã thực hiện phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với 7/12 cơ quan, 5/12 cơ quan đang hoàn chỉnh đề án để phê duyệt trong tháng 3/2024. Đối với 64 đơn vị sự nghiệp (06 đơn vị thuộc huyện và 58 đơn vị ngành giáo dục), UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. về thực hiện các quy định, số lượng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đã được thực hiện đảm bảo theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã triển khai cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ cấp cơ sở; đã kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và ban hành thông báo kết luận đối với 14 cơ quan, đơn vị để chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra.
- Công tác cải cách tài chính công: việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại các cơ quan thực hiện theo các quy định; có 04 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, 01 đơn vị tự đảm bảo chi một phần thường xuyên và 59 đơn vị do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công quý I/2024: tổng số vốn đầu tư công được giao năm 2024 là 354.937 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân 56.212/354.937 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 15,84%.
- Công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: đã triển khai cấp trên 300 chứng thư số, chữ ký số cho lãnh đạo, kế toán, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, cấp hơn 40 SIM PKI ký số cho lãnh đạo các cơ quan, các xã, thị trấn. Triển khai tổ chức tập huấn phần mềm quản lý văn bản dùng chung của tỉnh dự kiến tháng 05/2024 sẽ vận hành chính thức; triển khai quản lý hệ thống mạng nội bộ, trang thông tin điện tử, hệ thống một cửa điện tử và cài đặt phần mềm phòng chống mã độc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện các nội dung để cấu hình thanh toán không dùng tiền mặt trên cổng dịch vụ công tỉnh và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và cấp xã.
Nội dung cụ thể báo cáo xem và tải tại đây: 89.BC.signed.pdf89.BC.signed.pdf

Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang