• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong năm 2024

Ngày 18/01/2024, tại Hội trường UBND huyện, Đ/c Nguyễn Hữu Ký - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì Hội nghị Sơ kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Phú.
Tham dự Hội nghị có Đ/c Lê Văn Gọi - PGĐ sở Nông nghiệp và PTNT, Đ/c Trần Quang Tú - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Các Phó Trưởng ban và Thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện; Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã; Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phú; Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện.
Kết quả năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện uỷ, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh cùng sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác triển khai thực hiện và xây dựng nông thôn mới của huyện đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể: Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt chỉ tiêu đề ra; đến nay toàn huyện có 12/17 xã đạt chuẩn NTMNC, đạt tỷ lệ 70,58%; 02 Khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn; các xã còn lại đạt từ 10 đến 15 tiêu chỉ của xã NTMNC. Huyện tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí của huyện đạt chuẩn NTMNC.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, mặc dù triển khai, phát động nhiều chương trình nhưng tỉnh đồng bộ trong thực hiện chưa cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chưa thường xuyên và thiếu chặt chẽ trong quá trình thực hiện; ô nhiễm môi trường ở một số địa phương vẫn còn tồn tại, chưa có giải pháp khắc phục. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa và thu hút đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn và lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định.
Để đảm bảo thực hiện tốt ngoài các nhiệm vụ được nêu trong Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023; Đ/c Nguyễn Hữu Ký - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong năm 2024 sau:
1. Thống nhất mục tiêu phấn đấu:
a) Xây dựng hoàn thành 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, gồm các xã: Núi Tượng, Phú Lập, Phú Thịnh, Nam Cát Tiên, Đak Lua;
b) Có từ 02 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, gồm các xã: Phú Lâm, Phú Xuân, Phú Bình, Phú Lộc.
c) Xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTMNC, hoàn thành hồ sơ, trình UBND tỉnh thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn NTMNC.
2. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn
a) Khẩn trương tổ chức kiện toàn BCĐ XDNTM xã; rà soát bố trí công chức xã phụ trách nông thôn mới có đủ năng lực, trình độ chuyên môn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho các Phó trưởng ban, thành viên BCĐ XDNTM xã phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí để quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được xuyên suốt, đảm bảo, hiệu quả. Các Văn bản gửi về Cơ quan thường trực BCĐ XDNTM huyện (phòng Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp, theo dõi quá trình thực hiện của xã trong thời gian tới.
b) Yêu cầu UBND xã: Núi Tượng, Phú Lập khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới nâng cao gửi về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) chậm nhất ngày 01/3/2024 để tổng hợp, tham mưu tổ chức thẩm tra và đề nghị UBND tỉnh thâm định, xét công nhận.
c) Đề nghị UBND thị trấn Tân Phú: Tổ chức rà soát và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hoàn thành thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024 để làm cơ sở trong quá trình xét duy trì, giữ vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành các tiêu chí đánh giá huyện NTM nâng cao trong năm 2024.
d) Đề nghị các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong quá trình lựa chọn lĩnh vực kiểu mẫu để thực hiện cần chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn phụ trách lĩnh vực của huyện để được hướng dẫn, hỗ trợ, định hướng nội dung thực hiện đảm bảo phù hợp với thế mạnh và điều kiện thực tế của xã. Hoàn thành trong tháng 02/2024.
e) Về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu: Yêu cầu các xã chủ động rà soát và xây dựng kế hoạch thực hiện, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 01 khu dân cư đạt chuẩn kiểu mẫu đến năm 2025.
f) Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường ở địa bàn khu dân cư, các tuyến đường chính định kỳ 02 lần/tháng nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường nông thôn thực sự “sảng-xanh-sạch-đẹp" (lưu ý: Mời các Đ/c là Uỷ viên UBND huyện phụ trách địa bàn cùng tham dự tại buổi lễ ra quân). Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nâng cao ý thức, thay đổi tư duy của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị; vận động toàn dân thực hiện nếp sống văn hoá, không vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.
3. Đối với xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024 và giai đoạn 2024-2025: UBND huyện phê bình các cơ quan, đơn vị chậm trễ trong công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện; yêu cầu Trường Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các xã, Thủ trưởng các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện căn cứ nội dung văn bản số 4104/UBND-NN ngày 29/12/2023 của UBND huyện khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch gửi về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) tổng hợp, tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2024 và giai đoạn 2024-2025.
Phòng Nông nghiệp và PTNT theo dõi, tổng hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương chậm trễ trong việc xây dựng Kế hoạch, báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để có cơ sở xem xét, đánh giá công vụ năm 2024.
4. Đối với các dự án đang triển khai gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn: Đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Dự án huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục hồ sơ dễ tổ chức khởi công thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện đã đề ra trong năm 2024.
- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tiếp tục rà soát công tác đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn; tham mưu đề xuất UBND huyện giải pháp thực hiện. Báo cáo UBND huyện trong tháng 02/2024.
- Phòng Nông nghiệp và PTNT:
+ Tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn huyện; đối với hệ thống kênh mương nội đồng do địa phương quản lý tham mưu UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thực hiện kiểm tra, rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thuỷ lợi được giao quản lý, khai thác. Đối với các công trình do Công ty khai thác các công trình thuỷ lợi quản lý, tham mưu UBND huyện văn bản kiến nghị để xuất Công ty thực hiện kiểm tra, khảo sát thường xuyên, kịp thời duy tu, sửa chữa.
+ Phối hợp Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ đăng kí huyện Nông thôn mới nâng cao năm 2024.
+ Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện tổ chức họp giao ban định kỳ 01 lần/tháng nhằm đánh giá kết quả, kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ để theo dõi, chỉ đạo.
5. Đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, Uỷ ban MTTQVN, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn Tân Phú
a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xác định nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; phân công nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
b) Chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo an ninh trật tự xã hội và bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch
- đẹp. Đặc biệt tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tham gia bảo hiểm y tế; sử dụng nước sạch; chuyển đổi số; xây dựng sản phẩm OCOP,...

 Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang