• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) - Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024). - Chào mừng Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1945 - 30/4/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Huyện Tân Phú ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

Nhằm mục đích tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2024, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo cơ sở tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đi vào thực chất, thống nhất, có trọng tâm trọng điểm đáp ứng và phù hợp với nhu cầu thông tin pháp luật của các tổ chức, cá nhân và đòi hỏi của công tác tổ chức thi hành pháp luật; thúc đẩy đa dạng hóa các mô hình PBGDPL hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số phù hợp với đặc thù từng đối tượng, địa bàn; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
Ngày 31/01/2024, UBND huyện đã bàn hành kế hoạch số 43/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Theo đó, yêu cầu:
- Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; bám sát các Nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành thuộc UBND huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
- Bám sát và triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, cơ quan thường trực và các thành viên của Hội đồng, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự phối hợp, lồng ghép các hoạt động.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng tập trung về cơ sở, lấy Nhân dân làm trung tâm; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Nội dung kế hoạch đã đề ra các hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:
- Về các nhiệm vụ chung: tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tac PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận và truyền thông chính sách. Triển khai thực hiện Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1723/QĐ- BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp huyện đạt chuẩn đô thị văn minh. Tăng cường huy động sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hành nghề về pháp luật, cá nhân, tổ chức trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và huy động sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…
- Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: nâng cao trách nhiệm của các Thành viên của Hội đồng trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn theo hướng lấy người dân làm trung tâm, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Đẩy mạnh ứng dung công nghệ thông tin, tăng cường tuyền truyền trên mạng xã hội (facebook, zalo…)…
- Công tác hòa giải ở sơ sở chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí tiếp cận phap luật trong xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới; tiếp tục kiện toàn đội ngũ hào giải viên ở cơ sở, nâng cao tỷ lệ hòa giải thành…
- Công tác đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục thực hiện đánh giá công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chú trọng đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của Nhân dân; tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiêp cận pháp luật…
Để thực hiện tốt các nội dung trên, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo định kỳ 6 tháng và năm. Giao phòng Tư pháp chủ trì theo dõi, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét chỉ đạo nếu có khó khăn bất cập trong quá trình thực hiện.
Nội dung cụ thể kế hoạch xem và tải tại đây:

Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang