• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Huyện Tân Phú ban hành Kế hoạch thục hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2024

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 trên địa bàn. UBND huyện Tân Phú tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024, như sau:
* Với Mục đích:
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong công tác PCTN nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác PCTN của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vụ lợi, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh PCTN và tiêu cực; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung trên địa bàn huyện.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
* Yêu cầu
- Việc thực hiện công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài và là một trong những tiêu chỉ để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; xác định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Việc triển khai công tác PCTN phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi tham những đối với đội ngũ cán bộ, công chức và trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xây ra hành vi tham nhũng, những nhiễu tại đơn vị.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.
* Về nội dung thực hiện, trong đó tập trung thực hiện đảm bảo hiệu quả các nội dung cụ thể:
- Công tác chỉ đạo điều hành: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn và Hiệu trường các trường học thuộc huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về PCTN; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN;  Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác PCTN đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao.
- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN: Tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng bước đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho phù hợp với điều kiện thực tế. Nội dung tuyên truyền tập trung vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là các văn bản mới ban hành, trọng tâm là: Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị..; Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể (như công đoàn, phụ nữ, các hiệp hội,...) trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN đến tất cả các đối tượng công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân trong huyện bằng nhiều hình thức cho phù hợp với các đối tượng.
- Thực hiện các giải pháp phòng, ngùa tham nhũng, tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể: thực hiện nghiêm túc các nội dung công khai, minh bạch; Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền huyện; Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn đúng pháp luật; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; Nghiêm túc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải quyết công việc…
- Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Thanh tra năm 2024 đã được phê duyệt; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng: tiếp tục triển khai và thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp tăng cường phối hợp với các cơ quan Đảng, chính quyền trong công tác đấu tranh, phòng chống và xử lý hành vi tham nhũng.
- Công tác phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng, triển khai các nội dung để phòng ngừa tham nhũng như văn hóa kinh doanh lành mạnh, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh; quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ, việc thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch và kiểm soát xung đột lợi ích; Tăng cường công tác kiểm tra và kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định.
- Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo, đài trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.
* Tổ chưc thực hiện
- UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường học thuộc huyện căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch PCTN năm 2024 tại cơ quan, đơn vị mình chậm nhất vào ngày 25/01/2024, các cơ quan, đơn vị xây dựng, gửi Kế hoạch công tác PCTN năm 2024 và thực hiện báo cáo theo quy định khi có yêu cầu về Thanh tra huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Thanh tra tỉnh theo quy định.
- Giao Thanh tra huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2024 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phối hợp Thanh tra huyện thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng năm 2024.
Nội dung cụ thể kế hoạch xem và tải tại đây: 21.KH.signed (2).pdf21.KH.signed (2).pdf 

Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang