• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024); - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Thủ tục hành chính - Hồ sơ mẫu


 

STT

Tên Thủ tục

File hồ sơ mẫu 

​Mã QR

​A ​​​ ​ ​​CẤP HUYỆN
​I Lĩnh vực Quản lý Nhà nước chuyên ngành
​1 ​Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Mau 3 - Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội.docMau 3 - Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội.doc
​II Lĩnh vực Quản lý Nhà nước về Hội​
​1 ​Thủ tục thành lập hội Mẫu 4 - Đơn đề nghị thành lập Hội.docxMẫu 4 - Đơn đề nghị thành lập Hội.docx
Mẫu 9 - Điều lệ Hội 1.docxMẫu 9 - Điều lệ Hội 1.docx
​2 ​Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Mẫu 9 - Điều lệ Hội 1.docxMẫu 9 - Điều lệ Hội 1.docx
​3 ​Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Mẫu 10 - Đơn đề nghị tách Hội.docxMẫu 10 - Đơn đề nghị tách Hội.docx
Mẫu 11 -Đơn đề nghị chia Hội.docxMẫu 11 -Đơn đề nghị chia Hội.docx
Mẫu 13 -Đơn đề nghị hợp nhất Hội.docxMẫu 13 -Đơn đề nghị hợp nhất Hội.docx
4​ ​Thủ tục đổi tên hội Mẫu 9 - Điều lệ Hội 1.docxMẫu 9 - Điều lệ Hội 1.docx
​5 ​Thủ tục hội tự giải thể Mẫu 5 - Công văn báo cáo kết quả đại hội.docMẫu 5 - Công văn báo cáo kết quả đại hội.doc
​​III Lĩnh vực Quản lý Nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
​1 ​Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 8. Mẫu số 1 thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.doc8. Mẫu số 1 thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.doc
8. Mẫu số 2 thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.doc8. Mẫu số 2 thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.doc
​2 ​Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ 11. Mẫu 5 - Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ.doc11. Mẫu 5 - Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ.doc
​3 ​Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 12. Mẫu 6 - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.doc12. Mẫu 6 - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.doc
​4 ​Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động 13. Mẫu 14 - Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại.doc13. Mẫu 14 - Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại.doc
​5 ​Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ 14. Mẫu 10 - Đơn đề nghị tách quỹ.doc14. Mẫu 10 - Đơn đề nghị tách quỹ.doc
14. Mẫu 11 - Đơn đề nghị chia quỹ.doc14. Mẫu 11 - Đơn đề nghị chia quỹ.doc
14. Mẫu 12 - Đơn đề nghị hợp nhất quỹ.doc14. Mẫu 12 - Đơn đề nghị hợp nhất quỹ.doc
14. Mẫu 13 - Đơn đề nghị sáp nhập quỹ.doc14. Mẫu 13 - Đơn đề nghị sáp nhập quỹ.doc
​6 ​Thủ tục đổi tên quỹ 15. Mẫu 9 - Đơn đề nghị đổi tên quỹ.doc15. Mẫu 9 - Đơn đề nghị đổi tên quỹ.doc
​7 ​Thủ tục quỹ tự giải thể 16. Mẫu 8 - Đơn đề nghị giải thể quỹ.doc16. Mẫu 8 - Đơn đề nghị giải thể quỹ.doc
​IV Lĩnh vực Quản lý Nhà nước Thi đua - khen thưởng
​1 ​Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mẫu Hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.docxMẫu Hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.docx
​2 ​Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mẫu Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.docxMẫu Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.docx
​3 ​Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mẫu Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.docxMẫu Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.docx
4​ ​Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mẫu Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.docxMẫu Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.docx
5​ ​Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mẫu hồ sơ tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề.docxMẫu hồ sơ tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề.docx
6​ ​Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Mẫu hồ sơ tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất.docxMẫu hồ sơ tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất.docx
​7 ​Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Mẫu Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại.docxMẫu Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại.docx
​8 ​Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình. Mẫu hồ sơ tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình.docxMẫu hồ sơ tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình.docx
​V Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
​1 ​Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo tg3.docxtg3.docx
​VI ​Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
​1 ​Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mẫu số 05. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ.docxMẫu số 05. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ.docx
​2 ​Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mẫu số 12. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM.docMẫu số 12. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM.doc
VII Lĩnh vực Gia đình
​1 ​thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của uỷ ban nhân dân cấp huyện)  Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.docxĐơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.docx
​2 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) mẫu số 8b.TT23.2014.docxmẫu số 8b.TT23.2014.docx
​3 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) mẫu số 4a.Đky hoạt động CS PCBLGĐ.docxmẫu số 4a.Đky hoạt động CS PCBLGĐ.docx
​4 ​Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của uỷ ban nhân dân cấp huyện) Mẫu số M8a.TT23.2014.docxMẫu số M8a.TT23.2014.docx
​5 ​thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của uỷ ban nhân dân cấp huyện) Mẫu đổi GCN.CS hỗ trợ nạn nhân BLGĐ.docxMẫu đổi GCN.CS hỗ trợ nạn nhân BLGĐ.docx
​6 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của uỷ ban nhân dân cấp huyện)
mẫu đơn đổi GCN.CSTV.gia đình.huyện.docxmẫu đơn đổi GCN.CSTV.gia đình.huyện.docx


​VIII ​LĨNH VỰC HỘ TỊCH 
1​ ​Thủ tục  đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
1. cai chinh.png
​2 ​Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
2. cham dut giam ho.png
​3 ​Thủ tục  đăng ký​ giám hộ
3. dang ky giam ho.png
​4 ​Thủ tục  đăng ký​ đăng ký kết hôn có yêu tố  nước ngoài
4. dang ky ket hon co ytnn.png
​5 ​Thủ tục  ghi chú ly hôn
5. ghi chú ly hôn.png 
6​ ​Thủ tục  ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác
6. ghi vao so ho tich khac.png
​7 ​Thủ tục  ghi chú kết hôn
7. ghi chu ket hon.png
​8 ​Thủ tục  đăng ký​ khai sinh
8. mau  khai sinh.png
​9 ​Thủ tục  đăng ký​ nhận cha, mẹ, con
9. nhan cha me con.png
10​ ​Thủ tục trích lục hộ tịch
10. trich luc ban sao.png
​IX LĨNH VỰC CẤP PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH
​1 Thủ tục  thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Mẫu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.png
​2 ​Thủ tục  Thay đổi chủ hộ kinh doanh Mẫu Thay đổi chủ hộ kinh doanh.png
​3 ​Thủ tục tạm ngừng kinh doanh Mẫu tạm ngừng kinh doanh.png
​4 ​Thủ tục giấy Đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Mẫu giấy Đề nghị cấp giấy phép kinh doanh.png
​5 ​Thủ tục Đề nghị cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh.png Mẫu Đề nghị cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh.png
6 ​Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh Mẫu chấm dứt hoạt động kinh doanh.png
B ​CẤP XÃ

 1

Thủ tục Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp (quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai)

 phi nn.png

​2 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

qr1.png
​3 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhâṇ chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
Tên cũ: Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại​ diện gia đình
Mẫu Tờ khai nhận cha mẹ con.png 
​4 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Mẫu số 10
Mẫu Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ.png 
Mẫu số 14​
qr3ptr2.png

​5 ​Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
Mẫu Tờ khai mẫu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.png 
​6 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ
Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn.png 
​7 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch
Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh.png
​8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
BMĐT tương tác cấp bản sao trích lục.
Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh 1.png 
Tờ khai yêu cầu bản sao trích lục Hộ tịch
qr7p2.png
​9 Tờ khai đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

​​
qr1pl.png

 
​10
 

Tờ khai đăng ký nuôi con nuôi

Mẫu Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch.png 

 11

Tờ khai công nhận hòa giải viên

 

 mau de nghị tro goip xh.png 

​12 Tờ khai đăng ký lại kết hôn
mau de nghị tro goip xh 1.png

 13

Tờ khai đăng ký lại khai sinh

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CNQSDĐ.png

 14

Tờ khai đăng ký lại khai tử

mau to khai ho gd co nguoi ktat.png 

 15

Tờ khai đăng ký lại nuôi con nuôi trong nước

cn lại muc do ktat.png 

​16
​Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng cấp xã 

 
TT dang ky hoat dong tin nguong Mẫu B1.pdfTT dang ky hoat dong tin nguong Mẫu B1.pdf
cap doi lại bang to quoc ghi cong.png 
​17 ​Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng cấp xã TT dang ky bo sung hoat dong tin nguong Mẫu B1.pdfTT dang ky bo sung hoat dong tin nguong Mẫu B1.pdf
Mẫu Đơn đề nghị chuyển hồ sơ thương binh.png
​18 Thủ tục tặng giấy khen thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp xã
Mẫu Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ Liệt sĩ.png
 
​19
 

Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến cấp xã

Mẫu Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ.png
 

 20

 Thủ tục khen thưởng theo đợt hoặc chuyên đề cấp xã

 Mẫu Đơn đề nghi Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.png

​21 Thủ tục tặng giấy khen cho gia đình cấp xã

giai quyet uu dai khi nguoi co cong tu tran.png 
​22 Thủ tục khen thưởng thành tích đột xuất cấp xã

Mẫu bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ.png 
​23 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

de nghi huong uu dai chat hoa hoc.png 
​24 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng.png 
​25 ​Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận Thương binh.png
​26 Thông báo thành lập tổ hợp tác

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ.png 
​27
​Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

Mẫu tờ khai  thuế thu nhập cá nhân.png 
​​28 ​Thủ tục thông báo thay đổi tổ hợp tác
Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.png
​29 Tiếp nhận thông tin trẻ bị xâm hại Mẫu số 01 ho tro tre em bi xam hai.docxMẫu số 01 ho tro tre em bi xam hai.docx thay doi cai chinh thu tuc bo sung ly lich thay doi dan toc.jpg
​30

Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở và sửa chữa nhà ở

Mau so 06 tro giup nha o.docxMau so 06 tro giup nha o.docx Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội Trẻ mồ côi.jpg
​31
 
Thủ tục Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật;
Mau 01- Xac dinh lai muc do khuyet tat, cap doi lai GCN khuyet tat- k theo mẫu.docxMau 01- Xac dinh lai muc do khuyet tat, cap doi lai GCN khuyet tat- k theo mẫu.docx
QRPB7.png


32​
Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm
Mau so 1 cong nhan hotrungbinh.docxMau so 1 cong nhan hotrungbinh.docx
Tờ khai đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.jpg
 
​33 Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm
bieu 1 cong nhan ho ngheo thuong xuyen.docxbieu 1 cong nhan ho ngheo thuong xuyen.docx Tờ khai trợ giúp xã hội người đơn thân nuôi con HN.jpg
​34 ​Giấy đề nghị công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên bieu 1 cong nhan ho ngheo thuong xuyen.docxbieu 1 cong nhan ho ngheo thuong xuyen.docx QRPB5.png
​35 ​Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Mã TT 2.000034-mẫu 01-TT giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân.pdfMã TT 2.000034-mẫu 01-TT giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân.pdf qrdl1.png
​36 ​Thủ tục giải quyết chế độ một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Mã TT2.000029-MẪU 02_TT giải quyết chế độ một lần đối với quân nhân.pdfMã TT2.000029-MẪU 02_TT giải quyết chế độ một lần đối với quân nhân.pdf qrdl2.png
​37 ​Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Mã TT1.001720-Mẫu đơn-TT đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến.pdfMã TT1.001720-Mẫu đơn-TT đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến.pdf
qrdl3.png
​38 ​Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai- thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.pdfMẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai- thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.pdf qrdl4.png
​39 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

qrplam 1.png
​40 ​Quyết định trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài qrplam 2.png
41​ ​Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo vệ khẩn cấp qrplam 3.png
​42 ​Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội qrplam 4.png

​43
​Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng (chết vì nguyên nhân bất khả kháng) qrplam 5.png
44​ ​Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng qrplam 6.png
​45 ​Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện qrplam 7.png
46​ ​Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật qrplam 8.png
​47 ​Thủ tục Chế độ, chính sách đối với dân quân chưa tham gia bảo hiểm y tế xã hội khi thực hiện nhiệm vụ bị tai nạn, bị chết qrtson 1.png
​48 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu qrtson 2.png
​49 Thủ tục Đăng ký phục vụ ngạch dự bị qrtson 3.png
​50 ​Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung qrtson 4.png
​51 ​Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập  qrtson 5.png
52​ ​Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập  qrtson 6.png
​53 ​Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng  qrtson 7.png
54​ ​Thủ tục chứng thực việc sửa đổi bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch qrpdien 1.png
​55 ​Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc qrpdien 2.png
56​ ​Thủ tục đăng ký khai sinh qrpdien 3.png
​57 ​Thủ tục đăng ký kết hôn qrpdien 4.png
​58 ​Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con qrpdien 5.png
​59 ​Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ,  con qrpdien 6.png
​60 ​Thủ tục đăng ký khai tử qrpdien 7.png
61​ ​Thủ tục công nhận Tổ trưởng tổ hòa giải pthinh 1.png
62​ ​Thủ tục thôi làm hòa giải viên pthinh 2.png
63​ ​Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên  pthinh 3.png
​64 ​Thủ tục thôi làm tuyên truyền viên pháp luật pthinh 5.png
​65 ​Thủ tục thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. pthinh 6.png
​66 ​Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi pthinh 7.png
67​ ​Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc qr1.png
​68 ​Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập qrpan 2.png
​69 ​Thủ tục thực hiện việc giải trình qrpan 3.png
​70 ​Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình qrpan 4.png
71​ ​Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập qrpan 5.png
​72 ​Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã qrpan 6.png
​73 ​Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung qrpt 1.png
74​ ​Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã qr pthi 2.png
​75 ​Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã qr pthi 3.png
76​ ​Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung qr pthi 4.png
​77 ​Thủ tục đề nghị thay đổi điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã qr pthi 5.png
​78 ​Thủ tục đề nghị thay đổi điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn xã khác qr pthi 6.png
​79 ​​Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung qr pthi 7.png


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang