• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024); - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Tân Phú

 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI 

CHI NHÁNH HUYỆN TÂN PHÚ
 

Điện thoại: 0613.696.117  - Email: vpdkqsdd-tp@dongnai.gov.vn​


             I. Thông tin về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

   Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Tân Phú là đơn vị trực thuộc Văn phòng Đăng ký tỉnh Đồng Nai (Văn phòng Đăng ký tỉnh); hạch toán phụ thuộc; chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Văn phòng Đăng ký tỉnh; có con dấu; được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy đinh của pháp luật.

             1. Tổ chức bộ máy

            a. Lãnh đạo Văn phòng đăng ký QSDĐ gồm; Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc và Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

           Giám đốc là người có thẩm quyền cao nhất tại Văn phòng đăng ký QSDĐ, đại diện pháp nhân theo quy định pháp luật, quyết định việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị. Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ kết quả , hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký QSDĐ.

           Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những nhiệm vụ được Giám đốc phân công phụ trách. Khi được Giám đốc ủy quyền, Phó Giám đốc có thể thay thế Giám đốc điều hành hoạt động của đơn vị, trừ công tác tổ chức.

              b. Cơ cấu tổ chức Văn phòng đăng ký QSDĐ

              + Tổ Hành chính - Tổng hợp

            Tham mưu thực hiện công tác về tổ chức nhân sự, lao động, hành chính quản trị; theo dõi, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; thi đua khen thưởng, kỷ luật; văn thư hành chính; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ đất đai; lập thủ tục ký kết và thanh lý hợp đồng; thu phí, lệ phí theo chức năng nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký.

             + Tổ Thông tin Lưu trữ

              Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; cung cấp bản đồ địa chính cho Chi nhánh và hồ sơ địa chính cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

             Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, tài liệu về đất đai, quản lý hồ sơ địa chính; biên mục, chỉnh lý hồ sơ địa chính; trích lục, trích sao hồ sơ địa chính; cung cấp thông tin về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

             + Tổ Đo đạc bản đồ

             Đo đạc lập bản đồ địa chính các loại, trích đo địa chính khu đất, đo đạc chỉnh lý biến động đất đai, biên tập bản đồ địa chính.

             + Tổ Đăng ký đất đai

             Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký biến động, chỉnh lý đồng bộ hồ sơ địa chính với các trường hợp biến động nhưng chưa đăng ký biến động; lập dữ liệu và hồ sơ địa chính.

             2. Chức năng

            Tổ chức thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, chỉnh lý thống nhất về biến động sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đo đạc lập bản đồ địa chính.

            Thực hiện các hoạt động thông tin, lưu trữ về đất đai theo nhiệm vụ của Nhà nước giao thường xuyên và đột xuất; sắp xếp, biên mục hồ sơ lưu trữ; khai thác, cung cấp thông tin và các hoạt động cung ứng dịch vụ về lĩnh vực đất đai tiếp nhận theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký QSDĐ.

             3. Nhiệm vụ

           Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện, đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

            Đăng ký, tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo ( trừ các tổ chức sử dụng đất vào mục đích an ninh quốc phòng, đất khu công nghiệp và các tổ chức sử dụng đất trong khu công nghiệp, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) chuyển toàn bộ hồ sơ tới Văn phòng Đăng ký tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

           Thực hiện các thủ tục về đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với đất theo quy định của pháp luật đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

             Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn quản lý theo quyết định giao nhiệm vụ của Giám đốc Văn phòng Đăng ký tỉnh.

            Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn cấp huyện; gửi thông báo chỉnh lý biến động cho Ủy ban nhân dân cấp xã để chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền; kiểm tra việc cấp nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính của Ủy ban nhân dân cấp xã.

           Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng để xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp thực hiện thủ tục đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký tỉnh.

            Lưu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

           Thực hiện trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của hộ gia đình cá nhân, tổ chức sử dụng đất trên địa bàn quản lý theo quy định chung của Sở Tài nguyên và Môi trường; trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất theo kế hoạch của Giám đốc Văn phòng đăng ký tỉnh; kiểm tra chất lượng tài liệu trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất cung cấp trước khi quản lý, sử dụng.

           Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

           Thực hiện việc thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động, đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp và các dịch vụ về cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất, trích đo địa chính theo quy định của pháp luật.

            Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

            Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký tỉnh giao.

            4. Quyền hạn

            Được ký kết các hợp đồng trong phạm vi ủy quyền của Giám đốc Văn phòng Đăng ký tỉnh để thực hiện công tác có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

            Ký phát hành các văn bản, tài liệu do đơn vị mình thực hiện.

            Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ được Giám đốc Văn phòng Đăng ký tỉnh giao.

            Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký tỉnh được Giám đốc Văn phòng Đăng ký tỉnh ủy quyền ký các hóa đơn tài chính, duyệt các chứng từ chỉ theo kế hoạch thu chi hảnh tháng và các hoạt động thường xuyên tại chi nhánh.

           Ngoài số nhân sự được điều động giữa các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký tỉnh, hàng năm các Chi nhánh căn cứ vào chương trình công tác tham mưu để xuất việc tuyển dụng, tinh giảm lao động cho phù hợp với nguồn thu của đơn vị, trình Giám đốc Văn phòng Đăng ký tỉnh quyết định.

           Việc thực hiện các chế độ chính sách về nhân sự, bảo hiểm theo sự thống nhất quản lý chung của Văn phòng Đăng ký tỉnh; các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký tỉnh thực hiện việc đóng bảo hiểm và hưởng các quyền lợi về chính sách người lao động tại cơ quan cấp huyện theo quy định của pháp luật/

             II. Thông tin Lãnh đạo

​             1.Giám đốc:

  
              - Họ và tên: Trần Quý Dương

                               
            2 . Phó Giám đốc:

                          
              - Họ và tên: Nguyễn Thanh Tụng

              - Điện thoại: 0918.839.811

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang