• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024); - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Văn phòng Huyện ủy

 VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 

Văn phòng Huyện ủy là bộ phận tham mưu, giúp việc trực tiếp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện, đặt dưới sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy.
1.Chức năng:
Văn phòng Huyện ủy là cơ quan thuộc hệ thống các ban đảng, có chức năng tham mưu giúp Huyện ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Huyện ủy, phối hợp, điều hòa hoạt động của các ban đảng phục vụ cho hoạt động chung của cấp ủy; tham mưu về tổ chức thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong toàn huyện; tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Huyện ủy.
- Phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày và các hội nghị của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp uỷ; nhân sao, phát hành và lưu trữ tài liệu của Đảng bộ; quản lý ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng; phục vụ các hoạt động lễ tân của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ.
2.Nhiệm vụ:
- Giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ và Thường trực Huyện uỷ (dưới đây viết tắt là Huyện ủy):
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác.
+ Xây dựng quy chế làm việc và tổ chức làm việc theo quy chế.
+ Tổ chức quá trình chuẩn bị và ban hành các văn bản do Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành quyết nghị. Tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp trên.
+ Tổ chức phục vụ các kỳ họp, ghi biên bản, lập hồ sơ hội nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ.
- Làm công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cấp uỷ.
- Xử lý đơn thư giúp Thường trực Huyện uỷ.
- Tổ chức công tác cơ yếu, công tác bảo mật, quản lý dữ liệu Huyện uỷ; tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Đảng phục vụ sự lãnh đạo của Huyện uỷ.
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trong hệ thống các cơ quan Đảng và đoàn thể chính trị-xã hội theo quy định hiện hành.
- Bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy.
- Quản lý tài chính, tài sản của Đảng hiệu quả và đúng pháp luật.
- Tổ chức bảo vệ an toàn trụ sở Huyện uỷ.
- Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ Văn phòng cho Văn phòng cấp uỷ cơ sở.
- Tổ chức đón tiếp, phục vụ các đoàn khách đến làm việc với Huyện uỷ.
3. Bộ máy Văn phòng Huyện uỷ:
+ 01 Chánh Văn phòng Huyện ủy
+ 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách hành chính, quản trị.
+ 01 Phó Chánh Văn phòng tổng hợp.
+ Tổ nghiên cứu tổng hợp.
+ Tổ Văn thư, Lưu trữ, công nghệ thông tin.
+ Tổ hành chính - quản trị.
3.1/ Chánh Văn phòng là người điều hành chung hoạt động của Văn phòng Huyện ủy, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy về toàn bộ hoạt động của Văn phòng:
- Xây dựng chương trình làm việc của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và chỉ đạo theo dõi việc thực hiện chương trình.
- Giúp Ban Thường vụ (trực tiếp là Thường trực Huyện ủy) giải quyết công việc hằng ngày.
- Chịu trách nhiệm về việc dự thảo và hoàn chỉnh văn bản của Huyện ủy trước khi trình ký, ban hành.
- Tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cơ quan Văn phòng. Duyệt, ký ban hành các báo cáo công tác, các đề án của Văn phòng trình cấp ủy .
- Làm chủ tài khoản của Huyện ủy.
- Là Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng.
Chánh Văn phòng dự các hội nghị: Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện. Thừa lệnh Ban Thường vụ Huyện ủy ký các thông báo, giấy mời họp và các văn bản khi được Thường trực Huyện ủy ủy quyền.
3.2/ Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác nghiên cứu tổng hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của bộ phận tổng hợp và có trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng: 
- Biên tập, chỉnh lý, dự thảo các báo cáo và các văn bản của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện ủy do cơ quan chủ đề án hoặc chuyên viên dự thảo.
- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chánh Văn phòng khi được ủy quyền.
3.3/ Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác hành chính, quản trị chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Tổ hành chính-quản trị, văn thư-lưu trữ-công nghệ thông tin và có trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng:
- Chỉ đạo và quản lý toàn bộ hoạt động hành chính, văn thư, lưu trữ của cấp ủy theo quy chế đã đề ra.
- Xử lý thông tin cơ yếu và cơ sở dữ liệu mạng LAN Văn phòng Huyện ủy theo quy chế.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ văn  thư, lưu trữ cho văn phòng cấp ủy trực thuộc Huyện ủy.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách Đảng hàng năm, hàng quý, tháng theo quy định; tiếp nhận và phân bổ dự toán chi ngân sách; quản lý, điều hành việc thực hiện nguồn kinh phí, bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động của Huyện uỷ, các ban Đảng. Tổng hợp báo cáo định kỳ, quyết toán ngân sách, tình hình sử dụng tài chính, tài sản của Đảng theo quy định.
- Hướng dẫn và đôn đốc các cấp uỷ thực hiện đúng chế độ thu, nộp và sử dụng đảng phí, chế độ quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; kiểm tra nghiệp vụ về quản lý tài chính, tài sản đúng nguyên tắc và quy định.
- Bảo đảm các điều kiện vật chất, quản trị hậu cần phục vụ các hoạt động của cấp uỷ.
- Tổ chức quản lý tài sản của Đảng bộ huyện theo quy định hiện hành.
- Trực tiếp giải quyết công tác tài chính và công tác quản trị theo sự phân công của Chánh Văn phòng.
- Thừa uỷ nhiệm Chánh Văn phòng ký các giấy tờ có liên quan đến nhiệm vụ được phân công.
- Các Phó Chánh Văn phòng được dự các hội nghị của BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy chế làm việc của Huyện ủy và các cuộc họp được Chánh Văn phòng ủy nhiệm.
3.4 /Tổ nghiên cứu tổng hợp:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc của Huyện uỷ.
- Soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ.
- Ghi biên bản các hội nghị của Huyện uỷ.
-  Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình về các lĩnh vực: Kinh tế- xã hội, hoạt động của bộ máy Nhà nước; công tác nội chính, công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận. Kịp thời phát hiện, đề xuất với lãnh đạo biện pháp xử lý những vấn đề cần thiết.
- Chủ động thu thập và cung cấp thông tin kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ.
- Biên tập, chỉnh lý văn bản của Huyện ủy trước khi trình  ký, ban hành.
- Báo cáo tổng hợp tình hình lĩnh vực và đơn vị được phân công.
- Giữ gìn bí mật công tác, bảo quản hồ sơ, tài liệu, nộp lưu trữ đầy đủ và đúng quy định.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp dân, tiếp nhận và chuyển giao cho các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những đơn, thư gửi đến cấp uỷ, Thường trực cấp uỷ; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Cán bộ nghiên cứu tổng hợp (là đảng viên) được dự hội nghị BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy, hội nghị do Ban Thường vụ Huyện ủy triệu tập (theo ý kiến của Thường trực Huyện ủy); dự hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cơ sở và những đơn vị được phân công theo dõi (theo quy định của Huyện ủy).
- Các cán bộ nghiên cứu tổng hợp làm việc theo quy chế chuyên viên, dưới sự điều hành trực tiếp của Chánh, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy. Khi được yêu cầu, các chuyên viên làm việc trực tiếp với Thường trực Huyện ủy và các đ/c trong cấp ủy.
3.5 /Tổ Văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin.
- Có trách nhiệm tiếp nhận, đăng ký, quản lý công văn đi, đến trên mạng và theo dõi chặt chẽ quy trình luân chuyển công văn đi, đến. Tiếp nhận tài liệu các nơi gửi đến, vào sổ trình lãnh đạo và phân phối đến các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp và các bộ phận có liên quan, xử lý tài liệu lập hồ sơ nộp lưu, phát hành sách, báo kịp thời và tuyệt đối giữ bí mật tài liệu theo quy định.
- Đánh máy, nhân sao, in ấn tài liệu phục vụ cấp uỷ, các ban đảng Huyện uỷ theo đúng yêu cầu của lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ.
- Quản lý dấu và đóng dấu các loại, cấp phát giấy giới thiệu.
- Tổ chức công tác văn thư và chịu trách nhiệm về thể thức văn bản khi phát hành.
- Thu thập, chỉnh lý, bảo quản tài liệu lưu trữ của Huyện uỷ, các ban thuộc Huyện uỷ, Đoàn TNCSHCM và các tổ chức chính trị-xã hội trong huyện theo quy định của Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.
- Tổ chức phục vụ việc khai thác tài liệu Lưu trữ.
- Hướng dẫn nghiệp vụ Văn thư-lưu trữ cho Văn phòng cấp uỷ cơ sở trực thuộc theo quy định của Cục Văn thư-lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.
- Giúp lãnh đạo Văn phòng xây dựng báo cáo công tác Văn thư, lưu trữ của Huyện ủy, báo cáo Thường trực Huyện ủy và Văn phòng Tỉnh ủy theo quy định.
- Phục vụ cho Huyện ủy về công tác thông tin và bảo mật thông tin của Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp.
- Tổ chức khai thác thông tin trên mạng vi tính, bảo mật thông tin và chuyển giao kịp thời cho Chánh, Phó Chánh Văn phòng xử lý. Nhập dữ liệu thông tin định kỳ vào mạng vi tính theo quy định hướng dẫn của Văn phòng Tỉnh ủy.
- Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng về kế hoạch phát triển hệ thống cơ yếu trong hệ Đảng theo chỉ đạo của ngành cơ yếu.
Tổ trưởng tổ văn thư-lưu trữ chịu trách nhiệm trước Phó Chánh Văn phòng phụ trách hành chính-quản trị về toàn bộ công tác của tổ.
3.6/ Tổ hành chính-quản trị.
- Tổ chức đón, tiếp dân, cán bộ, đảng viên và khách đến Văn phòng.
- Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách theo quy định và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên Văn phòng. Tổ chức thăm, viếng gia đình cán bộ, công chức, nhân viên của Văn phòng khi cán bộ ốm đau hoặc có thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời. . . trong điều kiện cho phép.
- Bảo đảm kinh phí hoạt động theo yêu cầu của Thường trực Huyện ủy, Văn phòng, các ban của Đảng theo kế hoạch được phân bổ, chấp hành đúng chế độ tài chính, thanh quyết toán, báo cáo theo quy định.
- Tổ chức các điều kiện vật chất phục vụ các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, hội nghị do Ban Thường vụ Huyện ủy triệu tập và hội nghị của Văn phòng; phục vụ các đoàn khách của Huyện ủy và của Văn phòng Huyện ủy (bố trí địa điểm làm việc, ăn nghỉ, tham quan, giải trí. . .).
- Bảo đảm phương tiện làm việc cho Thường trực, Văn phòng. Quản lý, bảo dưỡng thiết bị, tài sản của cơ quan.
- Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản trong trụ sở Huyện ủy.
- Quản lý kho tàng, quỹ tiền mặt, nhận cấp phát hàng hoá, tiền mặt khi đầy đủ chứng từ, phiếu thu-chi, xuất nhập quỹ tiền mặt theo đúng nguyên tắc chế độ ban hành.
- Tổ chức bảo vệ an toàn trụ sở Huyện uỷ.
- Thực hiện công tác khánh tiết, lễ tân phục vụ Huyện uỷ, tiếp đón các đoàn khách đến thăm và làm việc với Huyện uỷ.
- Hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc Huyện uỷ thực hiện chế độ thu, nộp và sử dụng đảng phí, chế độ quản lý tài sản của Đảng theo đúng quy định.
- Bố trí phương tiện đi lại phục vụ công tác cho Thường trực, các ban của Đảng theo quy định, riêng nhu cầu sử dụng xe cơ quan (không phải là việc công) phải được sự đồng ý của đồng chí Chánh Văn phòng.
 
THÔNG TIN LÃNH ĐẠO


1. Chánh Văn phòng Huyện ủy


- Họ và tên: Nguyễn Nhật Hồng
                    

2. Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
 
- Họ và tên: Nguyễn Thế Hồng

3. Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
 
- Họ và tên: ​
 
 
             


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang