• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024); - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BAN TUYÊN GIÁO H​UYỆN ỦY
 
1. Chức năng:
Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, giúp Huyện uỷ chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên giáo trên địa bàn Huyện.
2. Nhiệm vụ:
Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, trực tiếp      là Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy về công tác tuyên giáo bao gồm các lĩnh vực: tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, tuyên truyền, huấn học, sưu tầm lịch sử Đảng bộ huyện. Đồng thời giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở và các ngành có liên quan thực hiện các mặt công tác khác liên quan đến công tác tư tưởng – văn hoá được Ban Thường vụ  Huyện ủy hoặc Thường trực Huyện ủy giao.
- Nghiên cứu, đề xuất với Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện Tân Phú.
- Thẩm định các đề án thuộc lĩnh vực: tư tưởng, tuyên giáo trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt những nghị  quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy về các mặt công tác tuyên giáo và những việc khác được Ban Thường vụ hoặc Thường trực Huyện ủy giao.
- Nghiên cứu, theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa của các thế lực thù địch trên địa bàn huyện. Dự báo những diễn biến và xu hướng tư tưởng có thể xảy ra; kịp thời báo cáo và kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
- Hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể huyện trong việc 2 Phó trưởng ban.
 + Cán bộ, chuyên viên phụ trách các lĩnh vực, bộ phận thuộc Ban Tuyên giáo Huyện ủy gồm:
- Hành chính, tổng hợp.
tổ chức triển khai; kiểm tra thực hiện những nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo.
- Kiểm tra nắm tình hình tổ chức quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác tuyên giáo; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Đề xuất kiến nghị với Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức cán bộ và công tác xây dựng Đảng ở các bộ phận thuộc Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo quy định.
-Thẩm định về nội dung, định hướng chính trị - tư tưởng trong hoạt động giảng dạy lý luận chính trị của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; các lớp bồi dưỡng chính trị của MTTQ và các ban ngành, đoàn thể huyện, các trường phổ thông trên địa bàn huyện. Thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, báo cáo thời sự, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
- Nghiên cứu, hướng dẫn những vấn đề lý luận, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của các chi, đảng bộ trực thuộc, các cán bộ làm công tác tuyên huấn của MTTQ và các ban ngành, đoàn thể huyện thực hiện về công tác tư tưởng - văn hóa; tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn nội dung hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác viên dư luận xã hội từ huyện đến cơ sở.
- Thực hiện tốt sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc chỉ đạo nội dung, định hướng tư tưởng, chính trị cho các cơ quan: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Đài truyền thanh huyện theo đúng tôn chỉ, mục đích và sự chỉ đạo của Huyện ủy.
3. Tổ chức bộ máy và cán bộ.
           Biên chế tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Huyện ủy gồm:
 + Lãnh đạo ban: Trưởng ban, 1 hoặc - Thông tin - tuyên truyền  – văn nghệ
- Huấn học
- Khoa giáo (Giáo dục – Y tế – TDTT – DSGĐTE, KHCN…)
- Sưu tầm, nghiên cứu lịch sử Đảng bộ địa phương.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm việc theo chế độ thủ trưởng và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ theo Điều lệ Đảng và Pháp lệnh cán bộ công chức.
3.1/ Trưởng ban:
- Là thủ trưởng của cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy, có nhiệm vụ điều hành chung mọi hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy về toàn bộ công tác của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; phân công công tác các đồng chí Phó trưởng ban và trực tiếp chỉ đạo hoạt động tuyên truyền của các cơ quan: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Đài truyền thanh huyện và theo dõi, chỉ đạo công tác văn hoá – văn nghệ.
3.2/ Các Phó trưởng ban:
Các Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy được dự các cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy (khi được mời) bàn về các nội dung có liên quan đến công tác tuyên giáo hoặc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Dự họp giao ban thường kỳ với cấp ủy trực thuộc, các ban đảng Huyện ủy do Thường trực chủ trì và các cuộc họp do đồng chí Trưởng ban ủy nhiệm.
Các Phó trưởng ban được phân công nhiệm vụ như sau:
+ Đồng chí Phó trưởng ban thường trực:
  - Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Trưởng ban khi được Trưởng ban ủy quyền, phụ trách công tác khoa giáo, chỉ đạo công tác hành chính - tổng hợp của Ban; xử lý điều hành công việc hằng ngày của Ban; giúp Trưởng ban giải quyết những công việc quan trọng có liên quan đến công tác tham mưu cho Huyện ủy về các lĩnh vực khoa giáo.
 - Phân công công tác cho chuyên viên các bộ phận theo dõi lĩnh vực chuyên môn.
- Phụ trách công tác sưu tầm, nghiên cứu lịch sử Đảng bộ địa phương.
+ Đồng chí Phó trưởng ban phụ trách công tác huấn học kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị :
- Giúp Trưởng ban đề xuất các ý kiến tham mưu cho Huyện ủy về công tác đào tạo,  bồi dưỡng cán bộ; trực tiếp tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giao Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và của Ban Thường vụ Huyện ủy.
3.3/ Nhiệm vụ của các cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo:
+ Cán bộ hành chính, tổng hợp:
- Tham mưu trực tiếp giúp lãnh đạo Ban chỉ đạo mọi mặt công tác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; tổ chức phục vụ các cuộc hội nghị giao ban, hội nghị báo cáo viên, hội nghị chuyên đề do Ban Tuyên giáo triệu tập, đón tiếp khách đến liên hệ công tác theo sự phân công của lãnh đạo Ban; thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Ban; bàn bạc thống nhất ý kiến với công đoàn cơ quan kịp thời thực hiện các chế độ chính sách theo quy định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thực hiện báo cáo nhanh đối với những vấn đề đột xuất.
- Nghiên cứu một số lĩnh vực do Trưởng ban phân công, tổng hợp tình hình hoạt động của các ban tuyên giáo cơ sở; dự họp và ghi biên bản các cuộc họp của Ban, theo dõi thực hiện nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Ban.
Do biên chế có hạn nên công tác hành chính, tổng hợp có thể phân công kiêm nhiệm cho các cán bộ, chuyên viên của Ban.
+ Cán bộ tuyên truyền:
- Giúp lãnh đạo Ban chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy chi - đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, ban tuyên giáo các xã, thị trấn, các cơ quan: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Đài truyền thanh huyện tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn huyện. Bám sát chương trình của Huyện ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền về các đợt sinh hoạt chính trị theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban. 
- Phân phối tư liệu, tài liệu tham khảo phục vụ công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở để sinh hoạt hàng tháng và giúp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên có định hướng thông tin về tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền (thông qua tài liệu tập huấn báo cáo viên tại tỉnh, Thông tin nội bộ và Thông báo nội bộ).
- Cùng cán bộ khoa giáo phối hợp với ngành Giáo dục, Đoàn TNCSHCM, UB.MTTQ và các đoàn thể tổ chức giáo dục về truyền thống cách mạng, về công tác đền ơn đáp nghĩa, về các điển hình tiên tiến,…. nhằm nâng cao nhận thức về truyền thống cách mạng, về lòng yêu nước, yêu CNXH,… đối với học sinh, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.
- Hướng dẫn, theo dõi việc ra tờ tin nội bộ của cơ sở phục vụ cho sinh hoạt của tổ dân cư; kịp thời phát hiện những sai sót để rút kinh nghiệm và có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công
+ Cán bộ huấn học:
- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tổ chức triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức quán triệt các nghị quyết đảm bảo số lượng, chất lượng học tập đúng thời gian quy định.
- Tham gia tổ chức bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và cơ sở.
- Biên soạn đề cương, hướng dẫn, cung cấp tài liệu cho việc triển khai các nghị quyết của Đảng theo phân công của lãnh đạo Ban.
- Theo dõi nắm nội dung, số lượng học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện; làm báo cáo sơ, tổng kết các lớp học, rút kinh nghiệm để lãnh đạo Ban báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
+ Cán bộ khoa giáo:
- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban theo dõi, thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cơ bản của lĩnh vực khoa giáo; theo dõi hoạt động các ngành thuộc khối Khoa giáo trong việc thực hiện nhiệm vụ của Huyện ủy trên lĩnh vực của ngành; tổng hợp báo cáo công tác khoa giáo cho Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Giúp lãnh đạo Ban phối hợp cùng các ngành thuộc khối Khoa giáo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; sơ, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
- Tham gia các cuộc họp của các ngành trong khối Khoa giáo và của UBND huyện có liên quan đến công tác khoa giáo và tham gia đoàn giám sát của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện trên lĩnh vực khoa giáo theo ủy nhiệm của lãnh đạo Ban.
+ Bộ phận nghiên cứu lịch sử Đảng:
- Sưu tầm, khai thác tư liệu biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện Tân Phú qua các thời kỳ. Giúp lãnh đạo Ban có ý kiến về các di tích  lịch sử đã có và mới phát hiện, đề xuất ý kiến trùng tu, bảo quản, tôn tạo các di tích lịch sử.
- Giúp lãnh đạo Ban phối hợp với ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, chuẩn bị nội dung bài phát biểu cho lãnh đạo Ban trong các ngày lễ, kỷ niệm; tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng tượng đài, bia tưởng niệm, khu di tích lịch sử cách mạng.
- Thực hiện một số công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.
 
THÔNG TIN LÃNH ĐẠO
 
1. Trưởng Ban Tuyên giáo
 
- Họ và tên: Đặng Vũ Hiệp
- Số Điện Thoại: 02513.856234
     
 
2. Phó Ban Tuyên giáo
  
- Họ và tên: Nguyễn Linh Lâm
- Số Điện Thoại: 02513.856234​
            
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang