• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024); - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Ban Tổ chức Huyện ủy

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
 
1. Chức năng:
Ban Tổ chức huyện ủy  là cơ quan tham mưu giúp Ban chấp hành và Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra và tổng kết việc thực hiện công tác xây dựng đảng về tổ chức, cán bộ, tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, về cán bộ thuộc diện BCH, BTV Huyện uỷ quản lý theo sự uỷ nhiệm phân cấp của BTV Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ đúng với các quy định, hướng dẫn của cơ quan đảng cấp trên.
2. Nhiệm vụ:
Ban Tổ chức Huyện ủy có những nhiệm vụ chủ yếu sau:
2.1-Công tác tổ chức:
-Nắm tình hình đề xuất với Ban Thường vụ huyện ủy về kế hoạch xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Ðảng, tuyên dương cơ sở Ðảng trong sạch, vững mạnh ; củng cố các cơ sở Ðảng yếu kém; thông báo kinh nghiệm; hướng dẫn cấp ủy cơ sở Ðảng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được Ban Bí thư TW Ðảng quy định đối với các loại hình cơ sở Đảng.
-Căn cứ quy định của Ðiều lệ Ðảng và hướng dẫn của cấp trên, xây dựng đề án trình Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành mở đại hội cơ sở Ðảng, kể cả về nội dung và nhân sự.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện, xây dựng, hướng dẫn, quản lý việc thực hiện đề án định mức biên chế, quỹ tiền lương của cơ quan khối Ðảng và đoàn thể. Phối hợp với Phòng Nội vụ LĐTB&XH củng cố tổ chức bộ máy cơ quan hành chính cấp huyện, xã - thị trấn; các cơ quan chuyên môn của UBND huyện về nhân sự chủ chốt, quy chế hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng theo quy chế ban hành.
2.2/- Công tác đảng viên :
- Hàng năm tổ chức việc theo dõi, hướng dẫn nắm tình hình đánh giá phân tích chất lượng đội ngũ đảng viên.
- Trên cơ sở phân tích chất lượng đảng viên  nắm chắc mặt mạnh, mặt yếu để hướng dẫn thực hiện tốt các khâu : nâng cao chất lượng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới, chấp chỉnh nề nếp sinh hoạt Ðảng, phân công công tác đảng viên giới thiệu sinh hoạt Ðảng theo quy định của TW.
- Tổ chức việc cấp phát thẻ đảng viên, huy hiệu Đảng.
- Hướng dẫn và quản lý hồ sở đảng viên, giới thiệu sinh hoạt Đảng, đề xuất Ban Thường vụ Huyện uỷ giải quyết các vấn đề đảng tịch.
- Tổ chức công tác thống kê đảng viên.
- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các chi, Đảng bộ cơ sở.
2.3/-Công tác cán bộ, bảo vệ nội bộ :
- Thực hiện đầy đủ có chất lượng cao các nhiệm vụ của công tác cán bộ, đúng với thẩm quyền được Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ uỷ nhiệm, tuân thủ đúng nguyên tắc, nội dung, qui trình: qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đánh giá cán bộ, bố trí, sắp xếp, tuyển chọn, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ đúng qui định hiện hành của Đảng và Nhà nước.
- Thực hiện các nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên có mối quan hệ với người nước ngoài; kiểm tra hướng dẫn công tác bảo vệ chính trị nội bộ đến cấp uỷ cơ sở, cơ quan nhà nước, uỷ ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện.
3. Quyền hạn :
- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ đối với các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.
- Cử đại diện dự các hội nghị của cấp ủy cơ sở bàn về tổ chức và cán bộ. Dự hội nghị sở kết tổng kết về công tác xây dựng Ðảng hoặc kiểm điểm đảng viên cấp ủy.
- Bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác Ðảng, công tác tổ chức cấp dưới.
- Triệu tập các hội nghị tổ chức, cán bộ ; sở kết, tổng kết công tác xây dựng Ðảng về mặt tổ chức.
4. Tổ chức bộ máy:
 Từ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên, bộ máy Ban Tổ chức Huyện uỷ được xây dựng gồm :
+ 01 Trưởng Ban,
+ 02 Phó Ban
+ 04 cán bộ chuyên trách.
4.1/-Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ:
- Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện uỷ về điều hành mọi hoạt động của Ban.
- Trực tiếp đề xuất phương án và báo cáo kết quả thực hiện NQ của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tổ chức, công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Căn cứ chương trình kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ, để xây dựng và tổ chức thực hiện công tác của Ban hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.
- Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra chuyên viên của Ban thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
- Phối hợp với các Ban Đảng và văn phòng huyện uỷ và các cơ quan có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được  BTV và Thường trực Huyện uỷ giao.
2.2/- Phó Trưởng Ban thường trực:
-Giúp Trưởng Ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về những công việc được trưởng Ban phân công.
- Thay mặt Trưởng Ban điều hành, thực hiện chương trình công tác thường xuyên của ban.
-  Phụ trách công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ; quản lý cán bộ trong biên chế khối Đảng - khối vận.
-  Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng Ban khi trưởng Ban đi vắng và được ủy quyền thay thế điều hành trong thời gian Trưởng Ban đi vắng.
- Phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức đảng cơ sở khối cơ quan hành chính sự nghiệp.
2.3/-Phó Trưởng ban:
- Thay mặt Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Thường trực khi cả 02 cùng vắng để điều hành  hoạt động của ban và chịu trách nhiệm về kết quả được uỷ nhiệm.
- Trực tiếp phục trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, công tác phát triển đảng viên hàng năm.
- Tham mưu đề xuất về công tác xây dựng, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị khối xã - thị trấn.
- Phối hợp Phòng Nội vụ huyện tổ chức quản lý cán bộ, giáo viên là đảng viên các trường học trong ngành giáo dục theo quy chế hiện hành.
- Theo dõi và cùng phối hợp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính tổ chức cán bộ phương thức hoạt động các cơ quan thuộc UBND huyện.
2.4/-Cán bộ công chức của Ban Tổ chức Huyện uỷ:
- Một chuyên viên phụ trách công tác thông tin tổng hợp, báo cáo và xây dựng chương trình công tác định kỳ. Soạn thảo, đánh máy các thể loại văn bản chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban. Chuyên trách kỹ thuật công nghệ thông tin của Ban.
- Một chuyên viên chuyên trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phát triển đảng viên và chuyển đảng viên chính thức; theo dõi tạo nguồn phát triển đảng viên, quản lý lương biên chế khối đảng, khối vận.
- Một chuyên viên chuyên trách thực hiện chính sách đối với cán bộ (nghỉ việc, theo dõi chế độ, khen thưởng cán bộ, quản lý sức khoẻ, nghỉ dưỡng . . .); theo dõi đề xuất xét tặng huy hiệu đảng viên 40 - 50 - 60 tuổi đảng. Phụ trách công tác đảng tịch, quản lý lưu trữ hồ sở cán bộ, đảng viên; làm công tác văn thư lưu trữ tài liệu của Ban, quản lý tài chính của ban.
- Ðược quyền yêu cầu các tổ chức cơ sở Ðảng, cơ quan, ban ngành cùng cấp báo cáo, cung cấp tình hình, tài liệu cần thiết để phục vụ cho công tác tổ chức, cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
 
THÔNG TIN LÃNH ĐẠO


1. Trưởng Ban Tổ chức

 - Họ và tên: Võ Trí Công
                    

 2. Phó Trưởng Ban Tổ chức

- Họ và tên: Tạ Trung ThậtTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang