Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Cuộc thi viết và kể chuyện về những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện năm 2022

Title

Cuộc thi viết và kể chuyện về những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện năm 2022

Body

​   1. KH tổ chức cuộc thi viết và kể chuyện về những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện năm 2022 kh 103 cuoc thi.pdfkh 103 cuoc thi.pdf

    2. Quy chế cuộc thi viết và kể chuyện về những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện năm 2022 qc cuoc thi.pdfqc cuoc thi.pdf

    3. QĐ thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết và kể chuyện về những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện năm 2022 qd thanh lap cuoc thi.pdfqd thanh lap cuoc thi.pdf

   4. QĐ thành lập ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi viết và kể chuyện về những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện năm 2022 qd thanh lap bgk, ttk.pdfqd thanh lap bgk, ttk.pdf

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 3/7/2022 3:02 PM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 3/7/2022 3:08 PM by Nguyễn Thị Ánh Thương