Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In
  
View: 
Selection Checkbox
Picture Size
1.JPG
1
1
4032 x 23291328 KB NoYes
BD111.jpg
1
BD111
2556 x 18151538 KB NoYes
bg1.jpg98% <span>Hồ sơ đúng hạn</span>
1
bg1
250 x 15440 KB NoYes
bg2.jpgDịch vụ công trực tuyến
1
bg2
250 x 15417 KB NoYes
bg3.jpgHành chính công
1
bg3
250 x 15426 KB NoYes
chi phien 1.bmp
1
chi phien 1
1448 x 8143454 KB NoYes
COM 2.jpg
1
COM 2
1637 x 929327 KB NoYes
COM 3.jpg
1
COM 3
1797 x 1032521 KB NoYes
DDTE1.jpg
1
DDTE1
2560 x 1920210 KB NoYes
DHCBVPHU 1.jpg
1
DHCBVPHU 1
1920 x 1080194 KB NoYes
DICH 4.jpg
1
DICH 4
2560 x 19202256 KB NoYes
dmcl1.jpg
1
dmcl1
1922 x 1566104 KB NoYes
DTPC20191.jpg
1
DTPC20191
4032 x 3024589 KB NoYes
gtsx 2.jpg
1
gtsx 2
1920 x 1080634 KB NoYes
HLHPNTT2.JPG
1
HLHPNTT2
3966 x 29742592 KB NoYes
KCNQSD.jpg
1
KCNQSD
3540 x 2425753 KB NoYes
KN90CD 5.jpg
1
KN90CD 5
1848 x 1080480 KB NoYes
KTCGCTTT.jpg
1
KTCGCTTT
1920 x 1080177 KB NoYes
LDLD 3.jpg
1
LDLD 3
1920 x 1080442 KB NoYes
ldltttq20191.jpg
1
ldltttq20191
4032 x 3024438 KB NoYes
PCCR20192020.jpg
1
PCCR20192020
1613 x 1011173 KB NoYes
PCCR201920202.jpg
1
PCCR201920202
1484 x 101678 KB NoYes
Phuolam.jpg
1
Phuolam
2048 x 1365584 KB NoYes
PTGDTB.jpg
1
PTGDTB
1920 x 1080255 KB NoYes
THPCBBN2019.jpg
1
THPCBBN2019
4032 x 3024257 KB NoYes
Tieng hat Vang anh.jpg
1
Tieng hat Vang anh
3436 x 2086229 KB NoYes
TNGR 2.jpg
1
TNGR 2
2164 x 1489163 KB NoYes
TNGR 4.jpg
1
TNGR 4
2560 x 1920241 KB NoYes
TVUB 3.jpg
1
TVUB 3
1920 x 1080386 KB NoYes
VSNM2.jpg
1
VSNM2
1453 x 102076 KB NoYes