Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
TB01.signed.pdf
  
1/7/2019 10:05 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 07 đến 11-01-2019
TB02.signed.pdf
  
1/11/2019 3:30 PMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 14 đến 18-01-2019
TB05.signed.pdf
  
1/19/2019 10:01 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 21 đến 27-01-2019
TB06.signed.pdf
  
1/28/2019 8:00 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 28-01 đến 01-02-2019
TB07.signed.pdf
  
2/12/2019 9:43 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 11 đến 15-02-2019
TB08.signed.pdf
  
2/15/2019 2:39 PMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 18 đến 22-2-2019
TB09.signed.pdf
  
2/25/2019 9:27 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 25-02 đến 01-03-2019
TB12.signed.pdf
  
3/12/2019 8:56 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 11 đến 15-03-2019
TB14.signed.pdf
  
3/25/2019 8:13 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 25 đến 29-03-2019
TB15.signed.pdf
  
4/1/2019 2:02 PMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 01 đến 07-04-2019
TB17.signed.pdf
  
4/9/2019 8:28 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 08 đến 12-04-2019
TB18.signed.pdf
  
4/26/2019 3:07 PMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 15 đến 19-4-2019
TB19.signed.pdf
  
4/26/2019 3:08 PMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 22 đến 04-5-2019
TB21.signed.pdf
  
5/6/2019 10:10 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 06 đến 10-5-2019
TB22.signed.pdf
  
5/13/2019 3:38 PMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 13 đến 17-5-2019
TB23.signed.pdf
  
5/21/2019 2:05 PMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 20 đến 24-5-2019
TB24.signed.pdf
  
5/27/2019 8:05 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 27-5 đến 01-6-2019
TB26.signed.pdf
  
6/3/2019 7:59 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 3 đến ngày 9-6-2019
TB27.signed.pdf
  
6/10/2019 7:59 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 10 đến 15-6-2019
TB28.signed.pdf
  
6/18/2019 7:55 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 17 đến 21-06-2019
TB29.signed.pdf
  
6/24/2019 9:36 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 24 đến 28-6-2019
TB30.signed.pdf
  
7/1/2019 8:00 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 01 đến 05-7-2019
TB32.signed.pdf
  
7/8/2019 8:00 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 8 đến 12-7-2019
TB33.signed.pdf
  
7/17/2019 3:34 PMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 15 đến 19-7-2019
TB34.signed.pdf
  
7/25/2019 8:20 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 22 đến 26-7-2019
TB35.signed.pdf
  
7/29/2019 10:33 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 29 đến 02-8-2019
TB37.signed.pdf
  
8/2/2019 3:49 PMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 5 đến 9-8-2019
TB38.signed.pdf
  
8/12/2019 9:42 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 12 đến 16-8-2019
TB39.signed.pdf
  
8/19/2019 8:25 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 19 đến 23-8-2019
TB40.signed.pdf
  
8/29/2019 10:40 AMNo presence informationNguyen Pham Tuyenlịch làm việc UBND huyện từ ngày 26 đến 30-8-2019
1 - 30Next