Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Attachment5/24/2021
Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 về sủa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Chính phủ
  
Attachment6/29/2021
Kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Tân Phú giai đoạn 2021-2025
  
Attachment1/26/2021
Quyết định về việc Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2020
  
Attachment10/20/2020
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/Nđ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
UBND huyện7Tư pháp3Văn bản2Văn bản hành chính2
  
9/27/2018
Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thư số
Chỉnh phủ3Thông tin và Truyền thông4Nghị định5Văn bản pháp quy1
  
Attachment10/19/2016
Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Thủ tướng Chính phủ5Thông tin và Truyền thông4Quyết định1Văn bản pháp quy1
  
Attachment5/15/2018
Thông tư 07/2018/TT-BTTTT ngày 15/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhá nước
Bộ - Cơ quan ngang bộ4Thông tin và Truyền thông4Thông tư3Văn bản pháp quy1
  
Attachment12/29/2017
Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Bộ - Cơ quan ngang bộ4Thông tư3Văn bản pháp quy1
  
Attachment12/19/2017
quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điệntử trong cơ quan nhà nước
Bộ - Cơ quan ngang bộ4Thông tư3Văn bản pháp quy1
  
Attachment12/15/2017
Ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật vể ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
Bộ - Cơ quan ngang bộ4Thông tư3Văn bản pháp quy1
  
Attachment11/15/2017
Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thông thông tin
Bộ - Cơ quan ngang bộ4Thông tư3Văn bản pháp quy1
  
Attachment
Văn bản triển khai chữ ký số
Quyết định1Văn bản pháp quy1
  
Attachment2/4/2016
Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn đến các đơn vị
Chỉnh phủ3Quyết định1Văn bản hành chính2
  
Attachment1/21/2016
Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 21/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020
Chỉnh phủ3Quyết định1Văn bản hành chính2
  
Attachment1/15/2016
Quyết định 151/QĐ-UBND ngày 15/1/2016 phê quyệt quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
UBND Tỉnh1Quyết định1Văn bản hành chính2
  
Attachment2/1/2016
Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/2/2016 của Bộ Quốc phòng Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
Bộ - Cơ quan ngang bộ4Thông tư3Văn bản pháp quy1
  
Attachment8/7/2015
Nghị định số 65/2015/NĐ-CP, ngày 7/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật
Chỉnh phủ3Nghị định5Văn bản pháp quy1
  
Attachment
Thông tư ban hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet, bao gồm: đăng ký, phân bổ, cấp, sử dụng, hoàn trả, tạm ngừng, thu hồi, giải quyết tranh chấp, đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực internet Việt Nam. Phòng Văn hóa và Thông tin gửi nội dung Thông tư đến các cơ quan, đơn vị biết để áp dụng triển khai (nếu có).
Bộ - Cơ quan ngang bộ4Thông tư3Văn bản pháp quy1
  
Attachment
Thông tư ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị nút và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng.
Bộ - Cơ quan ngang bộ4Thông tư3Văn bản pháp quy1
  
Attachment3/23/2015
Thông tư 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Bộ - Cơ quan ngang bộ4Thông tư3Văn bản pháp quy1
  
Attachment10/3/2014
Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT của Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông
Liên bộ6Thông tư3Văn bản pháp quy1
  
Attachment10/6/2014
Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Quyết định1Văn bản pháp quy1
  
Attachment3/11/2014
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT
Bộ - Cơ quan ngang bộ4Thông tư3Văn bản pháp quy1
  
Attachment7/22/2013
Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND huyện Tân Phú Quy định gửi, nhận văn bản điệntử
UBND huyện7Quyết định1Văn bản pháp quy1
  
Attachment7/22/2013
Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND huyện Tân Phú về Quản lý, vận hành, sừ dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng TSLCD tại UBND huyện Tân Phú
UBND huyện7Quyết định1Văn bản pháp quy1
  
Attachment12/10/2012
Thông tư 06/2012/TT-BNG của Bộ ngoại giao ban hành thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP
Bộ - Cơ quan ngang bộ4Thông tư3Văn bản pháp quy1
  
Attachment10/23/2012
Nghị định 88/2012/NĐ-CP của chính phủ quy định về họat động thông tin báo chí của báo chí nước ngoài
Chỉnh phủ3Nghị định5Văn bản pháp quy1
  
Attachment1/22/2013
Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/1/2013 của bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
Bộ - Cơ quan ngang bộ4Thông tư3Văn bản pháp quy1
  
Attachment12/10/2012
Thông tư 14/2012/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông
Bộ - Cơ quan ngang bộ4Thông tư3Văn bản pháp quy1
  
Attachment12/10/2012
Thôngtư 13/2012/TT-BVHTTDL Quy định điềukiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn
Bộ - Cơ quan ngang bộ4Thông tư3Văn bản pháp quy1
1 - 30Next