Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực tuyến với các xã, thị trấn về công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ

Title

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực tuyến với các xã, thị trấn về công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ

Body

​Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực tuyến với các xã, thị trấn về công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ document TBKL.pdfdocument TBKL.pdf

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 10/20/2021 10:44 AM by dongnai\bbt-tp
Last modified at 10/20/2021 10:44 AM by dongnai\bbt-tp