Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Tuyên truyền lợi ích việc khai báo phần mềm di biến động người dân ra vào vùng dịch trên địa bàn tỉnh

Title

Tuyên truyền lợi ích việc khai báo phần mềm di biến động người dân ra vào vùng dịch trên địa bàn tỉnh

Body

Tuyên truyền lợi ích việc khai báo phần mềm di biến động người dân ra vào vùng dịch trên địa bàn tỉnh Cong văn đăng document.pdfCong văn đăng document.pdf 

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 9/15/2021 2:36 PM by dongnai\bbt-tp
Last modified at 9/15/2021 2:36 PM by dongnai\bbt-tp