Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Tân Phú năm 2021(đợt 2)

Title

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Tân Phú năm 2021(đợt 2)

Body

 

​   Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Tân Phú năm 2021(đợt 2) THONG BAO 03.pdfTHONG BAO 03.pdf

   Danh sách kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Tân Phú năm 2021(đợt 2) DANH SACH KEM THEO.pdfDANH SACH KEM THEO.pdf

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 8/6/2021 10:21 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 8/6/2021 10:21 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương