Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Văn bản thực hiện PCTN

Loại tin

Văn bản thực hiện PCTN

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

No

Attachments

Created at 8/7/2020 4:13 PM by Nguyen Pham Tuyen
Last modified at 8/7/2020 4:13 PM by Nguyen Pham Tuyen