Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Văn Hóa - Thông tin

NoiDung

 PHÒNG VĂN​ HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN

(ĐT: 02513.605.440 - Email: pvhtt-tp@dongnai.gov.vn) 
 
            1. Chức năng, nhiệm vụ:
 
            Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản.
 
            2. Thông tin lãnh đạo:
 
            a. Trưởng phòng:

        
            - Họ và tên: Phạm Thanh Hải

            - Điện thoại: Cơ quan: 02513.605.440
 
 
           c. Phó trưởng phòng:
 

            - Họ và tên: Nguyễn Phạm Tuyển

            - Điện thoại: Cơ quan: 02513.605.440​​
    

TrucThuoc

UBND Huyện

TrucThuoc:ID

9

Attachments

Created at 11/30/2016 2:21 PM by System Account
Last modified at 3/7/2022 9:06 AM by dongnai\bbt-tp