Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Nội vụ

NoiDung

Phòng Nội vụ

(ĐT: 02513.605.779 - Email: pnv-tp@dongnai.gov.vn)

 

Chức năng, nhiện vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.
 
DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÃNH ĐẠO PHÒNG NỘI VỤ
 
  
   
      1. Phó trưởng phòng:
 
  
      - Họ và tên: Hồ Thọ

  

      2. Phó trưởng phòng:

 

      - Họ và tên: Nguyễn Thanh Sang

TrucThuoc

UBND Huyện

TrucThuoc:ID

9

Attachments

Created at 11/30/2016 2:14 PM by System Account
Last modified at 11/18/2020 3:38 PM by Nguyen Pham Tuyen