Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội

Title

Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội

NoiDung

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(ĐT: 02513.856103 – Email: pldtbxh-tp@dongnai.gov.vn)
 

 

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Phòng Lao động Thương binh và xã hội là cơ quan quản lý nhà nước, tham mưu UBND huyện thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực sau:

- Thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

- Công tác Lao động, việc làm, dạy nghề.

- Công tác Bảo trợ xã hội.

- Công tác giảm nghèo.

- Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới.

- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm).

- Thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội.

2. Thông tin lãnh đạo

            a. Trưởng phòng
 
            - Họ và tên: Đinh Văn Án

     
            b. Phó Trưởng phòng
  
             - Họ và tên:  Nguyễn Thị Xuân


TrucThuoc

UBND Huyện

TrucThuoc:ID

9

Attachments

Created at 11/30/2016 2:11 PM by System Account
Last modified at 10/21/2020 9:50 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương