• image07
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
  • image07
  • image07

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024); - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triền - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 4 năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Phú

 Theo Báo cáo số 267/UBND-NC ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tân Phú về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 6 năm 2024, các cơ quan, đơn vị của huyện và UBND các xã, thị trấn đã tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát TTHC của UBND tỉnh, UBND huyện; tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, kết quả thực hiện DVCTT cấp huyện, cấp xã đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

Công tác chỉ đạo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được thực hiện xuyên suốt, bám sát theo kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục huyện để triển khai có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra. Kết quả cụ thể một số nội dung thực hiện trong tháng 6 năm 2024 như sau:

1. Kết quả công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC

- Thực hiện tốt công tác công khai, niêm yết bộ TTHC tại Bộ phận Một cửa, bộ hồ sơ mẫu theo quy định: 100% TTHC do UBND tỉnh công bố được niêm yết tại Bộ phận một cửa huyện và UBND các xã, thị trấn; 100% TTHC được công khai trên Trang Thông tin điện tử huyện; 100% hồ sơ mẫu thuộc các lĩnh vực TTHC được niêm yết tại Bộ phận một cửa và Trang thông tin điện tử huyện;

- Hình thức niêm yết các bộ TTHC được thực hiện được thực hiện niêm yết, công khai dưới dạng tủ niêm yết và treo bảng gắn trên tường phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị thực hiện niêm yết. Vị trí niêm yết được bố trí tại địa điểm thích hợp để người dân dễ đọc, dễ tiếp cận, có thể tìm hiểu trao đổi, ghi chép, tra cứu; thủ tục hành chính gắn trên bảng niêm yết được chia thành tập theo từng lĩnh vực được ghi rõ tên TTHC và số thứ tự tương ứng của từng TTHC.

- Bố trí 02 máy vi tính, 01 máy tính bảng phục vụ người dân thực hiện tra cứu TTHC, hồ sơ mẫu và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

2. Kết quả giải quyết TTHC

- Cấp huyện: Tổng số tiếp nhận 2.376 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 1.646 hồ sơ (1.618 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, 28 hồ sơ trễ hạn), 730 hồ sơ đang giải quyết (626 hồ sơ trong hạn và 104 hồ sơ trễ hạn). Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 98,3%.

- Cấp xã: Tổng số tiếp nhận 4.472 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 1.821 hồ sơ (1.817 hồ sơ đúng hạn, 13 hồ sơ trễ hạn), 2.499 hồ sơ đang giải quyết (2.478 hồ sơ trong hạn và 04 hồ sơ trễ hạn). Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 99,78%.

 Picture6_800_18062024153239.jpgKết quả giải quyết thủ tục hành chính các cơ quan trên địa bàn huyện trong tháng 6/2024

 3. Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT):

- Cấp huyện: 1.471/1.480 hồ sơ, đạt 99,39%.

- Cấp xã: 511/550 hồ sơ, đạt 92,91%.

4. Kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

- Cấp huyện: đã số hoá 503/1.632 hồ sơ, đạt 30,82%; số hoá chưa đạt 918/1.632 hồ sơ chiếm tỷ lệ 56,25%; chưa số hoá 80/1.632 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 8,83%.

- Cấp xã: đã số hoá 734/906 hồ sơ, đạt 81,02%; số hoá chưa đạt 92/906 hồ sơ chiếm tỷ lệ 10,15%; chưa số hoá 80/906 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 8,83%.

5. Kết quả hợp nhất, kết nối các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết TTHC

Các cơ quan, đơn vị đang triển khai thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông, các hồ sơ liên thông lĩnh vực Bảo trợ xã hội trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 03 TTHC lĩnh vực đất đai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị: trong tháng đã tiếp nhận tổng số đã tiếp nhận 12 PAKN; trong đó đã xử lý 05 PAKN, đang xử lý 07 PAKN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế trong tháng 5 năm 2024 như sau: việc thực hiện số hoá TTHC cấp huyện và một số xã, thị trấn chưa được quan tâm thực hiện, tỷ lệ số hoá TTHC đạt rất thấp; các đơn vị chưa đạt tỷ lệ số hoá đạt chỉ tiêu của Kế hoạch đề ra (80%) gồm: thị trấn Tân Phú, xã Nam Cát Tiên, xã Núi Tượng, xã Phú Sơn, xã Phú Thanh, xã Phú Thịnh.

Do đó, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung, UBND huyên tiếp tục chỉ đạo:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức giám sát việc triển khai tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc tham mưu giải quyết TTHC theo quy định; Bố trí cán bộ, công chức thực hiện công tác Kiểm soát TTHC và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; cử nhân sự, bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả năng giao tiếp với tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. Thực hiện nhiệm vụ với khẩu hiệu “chuyên nghiệp, thân thiện và linh hoạt xử lý tình huống", tạo điều kiện tốt cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc. Thường xuyên thực hiện rà soát kết quả giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị, đảm bảo tỷ lệ giải quyết TTHC chỉ tiêu Kế hoạch; theo dõi việc thực hiện các bước thao tác trên phần mềm Một cửa điện tử; theo dõi kết quả số hóa hồ sơ theo quy định tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

- Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích, thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần.

- Tiếp tục thực hiện rà soát TTHC và tái cấu trúc quy trình TTHC; thực hiện rà soát đề xuất công bố, phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi kịp thời tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp đảm bảo xử lý đúng thời gian quy định.

Phạm Tuyển

Chuẩn tiếp cận pháp luật

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú​, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú
Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập website huyện Tân Phú.
Số 175 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251). 3856050 - Fax: (84.251). 3856147 - Email: ubnd-tp@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Tân Phú" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang