Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

NĐ 130/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành

9/27/2018

Trích yếu

Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thư số

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Nghị định

Thể loại:ID

5

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

Created at 1/7/2019 10:09 AM by Nguyen Pham Tuyen
Last modified at 1/7/2019 10:11 AM by Nguyen Pham Tuyen