Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

24/2015/TT-BTTTT

Ngày ban hành

 

Trích yếu

Thông tư ban hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet, bao gồm: đăng ký, phân bổ, cấp, sử dụng, hoàn trả, tạm ngừng, thu hồi, giải quyết tranh chấp, đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực internet Việt Nam. Phòng Văn hóa và Thông tin gửi nội dung Thông tư đến các cơ quan, đơn vị biết để áp dụng triển khai (nếu có).

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

TT 24.2015 BTTTT QUY DINH VE QUAN LY VA SU DUNG TAI NGUYEN INTERNET.pdf    
Created at 12/2/2016 3:10 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 3:10 PM by System Account