Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên phương tiện thông tin đại chúng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Title

Tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên phương tiện thông tin đại chúng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Body

​  Tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên phương tiện thông tin đại chúng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện​  tt phan laoi chat thai ran sinh hoat.pdftt phan laoi chat thai ran sinh hoat.pdf

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 3/14/2022 8:57 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 3/14/2022 8:57 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương