Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR

Title

Hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR

Body

​Hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại địa phương Thông báo.pdfHướng dẫn.pdf

phuluc1_huongdantruyenthong_PC-Covid.Signed (1).DOCXphuluc1_huongdantruyenthong_PC-Covid.Signed (1).DOCX

phuluc2_huongdantruyenthong_PC-Covid.Signed (1).DOCXphuluc2_huongdantruyenthong_PC-Covid.Signed (1).DOCX

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 11/22/2021 10:43 AM by dongnai\bbt-tp
Last modified at 11/26/2021 6:38 AM by dongnai\bbt-tp