Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Title

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Body

​Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện CV2359.signed.pdfCV2359.signed.pdf

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 7/26/2021 8:42 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 7/26/2021 8:42 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương