Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Công khai Xây dựng cơ bản

Loại tin

Công khai Xây dựng cơ bản

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

10

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

Yes

Attachments

Created at 8/3/2020 3:14 PM by Nguyen Pham Tuyen
Last modified at 10/29/2020 9:46 AM by Nguyen Pham Tuyen