Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Công khai Tài chính - Ngân sách

Loại tin

Công khai Tài chính - Ngân sách

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

9

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

Yes

Attachments

Created at 8/3/2020 2:57 PM by Nguyen Pham Tuyen
Last modified at 8/3/2020 3:13 PM by Nguyen Pham Tuyen