Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

HĐND Huyện

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

3

Display

No

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

No

Attachments

Created at 12/2/2016 1:55 PM by System Account
Last modified at 10/29/2020 9:34 AM by Nguyen Pham Tuyen