Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Ban Dân vận Huyện ủy

NoiDung

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

​(Điện thoại: 02513.795.457 - 02513.698.607 - Email: bdvhu-tp@dongnai.gov.vn)
 
           
          
           1. Chức năng:

           Ban Dân vận Huyện ủy là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mà trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác vận động quần chúng của Đảng; có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc và người Hoa trên địa bàn huyện.

            2. Nhiệm vụ:

            - Phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nắm bắt tình hình diễn biến trong các đối tượng quần chúng; kiểm tra, giám sát các ngành, các đoàn thể, các tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; đề xuất những chủ trương, biện pháp chỉ đạo của Huyện ủy đối với công tác vận động quần chúng.

            - Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện công tác xây dựng Đảng trong khối đoàn thể huyện; tham gia ý kiến trong việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ trong hệ thống dân vận.

            - Hàng năm tổ chức, hướng dẫn nội dung, bồi dưỡng nghiệp vụ và phương pháp công tác dân vận cho cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở và các tổ chức quần chúng. 
 
          THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

1. Trưởng Ban Dân vận


- Họ và tên: Phạm Thị Lý

      
2. Phó Trưởng Ban Dân vận


- Họ và tên: Trần Phúc vĩnh Châu


TrucThuoc

Huyện ủy

TrucThuoc:ID

5

Attachments

Created at 11/30/2016 3:10 PM by System Account
Last modified at 8/25/2020 5:08 AM by Nguyen Pham Tuyen