Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Kinh tế - Tài chính

NoiDung

 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: số 4 đường Trịnh Hoài Đức, khu 10, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

(Điện thoại - Fax: 02513.856.106 - Email: ptckh-tp@dongnai.gov.vn)

 

            I. Vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạ​n

1. Vị trí và chức năng

- Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan chuyên môn được thành lập theo quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trụ sở phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đặt tại số 04 đường Trịnh Hoài Đức – Khu 10 – TT Tân Phú –Huyện Tân Phú- Đồng Nai .

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Nhiệm vụ:

Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách, chế độ và pháp luật về lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch trên địa bàn huyện.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, xây dựng dự toán ngân sách huyện theo chỉ đạo của UBND huyện, của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính, trình UBND huyện để HĐND huyện quyết định.

Lập dự toán thu NSNN đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán chi ngân sách cấp xã, xây dựng phương án phân bổ thu – chi ngân sách trình UBND để trình HĐND huyện quyết định. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định. Phối hợp với cơ quan thuế trong việc quản lý thu ngân sách trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để UBND huyện trình HĐND huyện quyết định;

Hướng dẫn và kiểm tra việc quản lý tài chính, thực hiện chế độ kế toán và quyết toán ngân sách xã, Thẩm định và chịu trách nhiệm về việc thẩm định quyết toán thu – chi ngân sách xã.

Hướng dẫn và kiểm tra việc quản lý tài chính, thực hiện chế độ kế toán đối với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc cấp huyện theo đúng thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính và quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính.

Lập quyết toán thu – chi ngân sách huyện, tổng hợp lập báo cáo quyết toán thu – chi NSNN trên địa bàn huyện trình UBND huyện xem xét gửi Sở Tài chính thẩm tra và trình HĐND huyện phê chuẩn.

Định kỳ tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính, tài sản công tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện

Tổ chức thẩm định hồ sơ dự án, hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng theo phân cấp; thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư oàn thành trình UBND huyện phê duyệt theo thẩm quyền.

Tổ chức quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có sử dụng tài sản có nguồn gốc từ NSNN trên địa bàn huyện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh, báo cáo tình hình giá cả thị trường hàng tháng trên địa bàn huyện gửi Sở Tài chính.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức lập quy hoạch và xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm trình UBND huyện xem xét quyết định.

Thống nhất quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân.

2.2 Quyền hạn:

Được tham gia ý kiến với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện trong việc chuẩn bị xây dựng các đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội trong phạm vi chuyên môn của phòng.

            Được đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, số liệu cần thiết theo yêu cầu của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.
            3. Tổ chức và biên chế

3.1. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch gồm: Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

Các bộ phần gồm:

Bộ phận: Kế hoạch, quy hoạch- Giá công sản,TSTT- Đăng ký kinh doanh- Văn thư- theo dõi KTTT, HTX

Bộ phận ngân sách: Tổ trưởng ngân sách- Ngân sách xã- Hành chính sự nghiệp, SNGD- Xây dựng cơ bản – Biên lai ấn chỉ

3.2 Biên chế:

Phòng Tài chính – Kế hoạch có biên chế và hợp đồng đến 31/12/2012 là 15 cán bộ và bố trí theo cơ cấu:

- Ban lãnh đạo phòng: 02 người bao gồm: 01 Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng.

            - Bộ phận chuyên môn gồm: 
                              
                                                     + Kế toán ngân sách (Tổ trưởng ngân sách) 01 CBCC

                                                     + Theo dõi Kế hoạch, quy hoạch, KTTT, HTX: 02 CBCC

                                                     + Theo dõi XDCB: 02 CBCC

                                                     + Kế toán SNGD: 02 CBCC

                                                     + Kế toán HCSN: 01 CBCC

                                                     + Kế toán TS tịch thu + KTCQ: 01 CBCC

                                                     + Kế toán TS công, Giá công sản: 01 CBCC

                                                     + Kế toán BLAC, công tác văn thư: 01 CBCC
 
                                                     + Kế toán NSX: 01 CBCC

                                                     + Đăng ký KD: 01 CBCC;​

            II. Thông tin về Lãnh đạo
             
    
            1. Trưởng phòng:
 

         - Họ và tên: Nguyễn Hồng Nguyên

         - Số điện thoại: cơ quan: 02513.856.605 

      

         2. Phó Trưởng phòng:
 
         - Họ và tên: Ngô Ngọc Anh

         - Số điện thoại: cơ quan: 02513.856.605 

TrucThuoc

UBND Huyện

TrucThuoc:ID

9

Attachments

Created at 11/30/2016 2:01 PM by System Account
Last modified at 11/18/2020 3:39 PM by Nguyen Pham Tuyen