Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Văn phòng HĐND - UBND Huyện

NoiDung

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN.

 
 
Chức năng, nhiệm vụ:
Tham mưu tổng hợp cho UBND cấp huyện về hoạt động của UBND, tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo điều hành của Chủ tịch UBND cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND.
 
1. Chánh Văn phòng
 
- Họ và tên: Đào Văn Hòa

 
 
2. Phó Chánh Văn phòng
 
- Họ và tên: Nguyễn Quang Chung3. Phó Chánh Văn phòng
 
 
- Họ và tên: Lê Thị Tuyết Minh

 
 
  

TrucThuoc

UBND Huyện

TrucThuoc:ID

9

Attachments

Created at 11/30/2016 1:58 PM by System Account
Last modified at 8/14/2020 4:07 PM by Nguyen Pham Tuyen