Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Các Xã - Thị Trấn

NoiDung

1. UBND Thị trấn Tân Phú - ĐT: 02513.856072 - Email: thitrantanphu@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Trương Hồng Phúc                   
          - Phó chủ tịch:   Lê Minh Trí    
            
         ​

2. UBND xã Phú Điền - ĐT: 02513.629673 - Email: xaphudien-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Mai Hữu Lân                     
          - Phó chủ tịch:   Đinh Thị Hương                

3. UBND xã Trà Cổ - ĐT: 0613.856743 - Email: xatraco-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:          Nguyễn Chí Bình             
          - Phó chủ tịch:    Nguyễn Trọng Nhân        
          
 4. UBND xã Phú Lộc - ĐT: 02513.690504 - Email: xaphuloc-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:        Trần Cao Trí Hoá              
          - Phó chủ tịch:  Liêu Thế Vũ            
             

5. UBND xã Phú Thịnh - ĐT: 02513.690115 - Email: xaphuthinh-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Cao Thị Thu Tâm            
          - Phó chủ tịch:   Trần Thanh Sang             
          
6. UBND xã Phú Lập - ĐT: 02513.791334 - Email: xaphulap-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:          Phạm Hữu Dương​         
          - Phó chủ tịch:   Lê Hồng Phúc         

7. UBND xã Tà Lài - ĐT: 02513.791023 - Email: xatalai-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Lê Hữu Thanh           
          - Phó chủ tịch:   Đặng Sơn Lâm         
          ​  

8. UBND xã Núi Tượng - ĐT: 02513.791166 - Email: xanuituong-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Mai Ngọc Huế                
          - Phó chủ tịch:  Phạm Đức Kiên              
         
9. UBND xã Nam Cát Tiên - ĐT: 02513.669078 - Email: xanamcattien-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:        Trần Văn Duy            
          - Phó chủ tịch:   Trần Văn Hoà                
          

10. UBND xã Đắc Lua - ĐT: 0663.884011 - Email: xadaclua-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:          Lê Văn Hải                       
          - Phó chủ tịch:   Đới Xuân Thủy
          - Phó chủ tịch:   Trần Thị Khuyên             

11. UBND xã Phú Thanh - ĐT: 02513.697390 - Email: xaphuthanh-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:        Cao Văn Đại          
          - Phó chủ tịch:   Phan Thị Quỳnh Anh          
           
12. UBND xã Phú Xuân - ĐT: 02513.697174 - Email: xaphuxuan-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nguyễn Thanh Lâm                           
          - Phó chủ tịch:   Trần Đình Cường             
          - Phó chủ tịch:   Trần Ngọc Tỉnh               

13. UBND xã Phú Lâm - ĐT: 02513.858216 - Email: xaphulam-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Đỗ Xuân Hoà                 
          - Phó chủ tịch:   Bùi Quang Hòa              

14. UBND xã Phú Bình - ĐT: 02513.858249 - Email: xaphubinh-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:   Trần Đại Nghĩa                 
          - Phó chủ tịch:   Trương Minh Chánh
          - Phó chủ tịch:   Phạm Đức Duy               

15. UBND xã Phú Trung - ĐT: 02513.858270 - Email: xaphutrung@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Trương Đình Chính         ​
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Thị Minh Tuyết   
         

16. UBND xã Phú Sơn - ĐT: 02513.858265 - Email: xaphuson-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Nguyễn Văn Hướng 
          -  Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Nga

17UBND xã Phú An - ĐT: 02513.668222 - Email: xaphuan-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Lại Thị Thảo                 
          - Phó chủ tịch:   Nguyễn Thị Lý              

18. UBND xã Thanh Sơn - ĐT: 02513.858208 - Email: xathanhson-tp@dongnai.gov.vn​

          - Chủ tịch:         Bùi Trường Sơn        
          - Phó chủ tịch:   Đặng Tiến Thành          ​   

TrucThuoc

 

TrucThuoc:ID

 

Attachments

Created at 4/4/2016 1:39 PM by System Account
Last modified at 3/7/2022 9:05 AM by dongnai\bbt-tp